Standardization Institute
of the Republic of North Macedonia
Search in catalogue
Buy ISO Standards

 

Search results:

Home » Standardization » Technical committees » Search results:

Number:       TC:       Stage code:      


ICS:            Subsector      


Standard reference
Stage code
TC
Opening date
Closing date
ИСРСМ Совет
2021-02-28
2021-04-01
CEN/TR 17447:2020
Простор - Користење на позиционирање засновано на GNSS за интелигентен транспортен систем на патишта (ITS) - Математички модел на грешка PVT
Space - Use of GNSS-based positioning for road Intelligent Transport System (ITS) - Mathematical PVT error model
ИСРСМ Совет
2021-02-28
2021-04-01
CEN/TR 17448:2020
Простор - Користење на позиционирање засновано на GNSS за интелигентни транспортни системи на патот (ИТС) - детална дефиниција на метриката и перформансите
Space - Use of GNSS-based positioning for road Intelligent Transport Systems (ITS) - Metrics and Performance levels detailed definition
ИСРСМ Совет
2021-02-28
2021-04-01
CEN/TR 17464:2020
Простор - Употреба на позиционирање засновано на GNSS за интелигентен транспортен систем на патишта (ITS) - Моделирање на безбедносни напади и дефинирање на карактеристики на изведба и метрика поврзани со безбедноста
Space - Use of GNSS-based positioning for road Intelligent Transport System (ITS) - Security attacks modelling and definition of performance features and metrics related to security
ИСРСМ Совет
2021-02-28
2021-04-01
CEN/TR 17465:2020
Простор - Употреба на позиционирање засновано на GNSS за интелигентни транспортни системи на патот (ITS) - Дефиниција за тест на теренот за основна изведба
Space - Use of GNSS-based positioning for road Intelligent Transport Systems (ITS) - Field tests definition for basic performance
ИСРСМ Совет
2021-02-28
2021-04-01
CEN/TR 17475:2020
Простор - Употреба на позиционирање засновано на GNSS за интелигентен транспортен систем на патишта (ITS) - Спецификација на тест-капацитетите, дефинирање на сценарија за тестирање, опис и валидација на постапките за теренски тестови поврзани со безбедносните перформанси на терминалите за позиционирање засновани на GNSS
Space - Use of GNSS-based positioning for road Intelligent Transport System (ITS) - Specification of the test facilities, definition of test scenarios, description and validation of the procedures for field tests related to security performance of GNSS-based positioning terminals
ИСРСМ Совет
2021-02-28
2021-04-01
EN 50342-4:2020
Оловно-киселински батерии за стартување - Дел 4: Димензии на батериите кај тешки возила (идентичен со EN 50342-4:2009)
Lead-acid starter batteries - Part 4: Dimensions of batteries for heavy vehicles
ИСРСМ Совет
2021-02-28
2021-04-01
EN 50632-2-6:2015/A2:2020
Алатки управувани од електричен мотор - Постапка за мерење на прашина - Дел 2-6: Посебни барања за чекани
Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 2-6: Particular requirements for hammers
ИСРСМ Совет
2021-02-28
2021-04-01
EN 50699:2020
Повторливи тестови на електрична опрема
Recurrent Tests of Electrical Equipment
ИСРСМ Совет
2021-02-28
2021-04-01
EN 55032:2015/A1:2020
Електромагнетна компатибилност на мултимедијална опрема - Барања за емисија
Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission requirements
ИСРСМ Совет
2021-02-28
2021-04-01
EN 60268-7:2011/A1:2020
Опрема за звучен систем - Дел 7: Слушалки и слушалки
Sound system equipment - Part 7: Headphones and earphones
ИСРСМ Совет
2021-02-28
2021-04-01
EN 60335-2-5:2015/A1:2020
Апарати за домаќинство и слични електрични апарати - Безбедност - Дел 2-5: Посебни барања за машини за миење садови
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-5: Particular requirements for dishwashers
ИСРСМ Совет
2021-02-28
2021-04-01
EN 60436:2020/A11:2020
Електрични машини за миење садови за домаќинство - Методи за мерење на перформансите
Electric dishwashers for household use - Methods for measuring the performance
ИСРСМ Совет
2021-02-28
2021-04-01
EN 60456:2016/A11:2020
Машини за перење облека за домаќинство - Методи за мерење на перформансите
Clothes washing machines for household use - Methods for measuring the performance
ИСРСМ ТК 34
2016-11-30
2016-03-06
IEC 61850-7-3:2010; EN 61850-7-3:2011/A1:2020
Комуникациски мрежи и системи во трафостаници - Дел 7-2: Основна комуникациска структура за опрема на трафостаници и опрема за изводи - Заенички класи податоци
Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-3: Basic communication structure - Common data classes
ИСРСМ Совет
2021-02-28
2021-04-01
EN IEC 60268-16:2020
Опрема за системи на звук - Дел 16: Објективна проценка на интелигентноста на говорот со помош на индексот на говорна трансмисија
Sound system equipment - Part 16: Objective rating of speech intelligibility by speech transmission index
ИСРСМ Совет
2021-02-28
2021-04-01
EN IEC 60268-22:2020
Опрема за звучен систем - Дел 22: Електрични и механички мерења на менувачи
Sound system equipment - Part 22: Electrical and mechanical measurements on transducers
ИСРСМ Совет
2021-02-28
2021-04-01
EN IEC 60335-2-43:2020/A11:2020
Апарати за домаќинство и слични електрични апарати - Безбедност - Дел 2-43: Посебни барања за сушари за облека и шини за крпи
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-43: Particular requirements for clothes dryers and towel rails
ИСРСМ Совет
2021-02-28
2021-04-01
EN IEC 60335-2-43:2020
Апарати за домаќинство и слични електрични апарати - Безбедност - Дел 2-43: Посебни барања за сушалки за облека и крпи (IEC 60335-2-43:2002/A1:2005)- Амандман 1
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-43: Particular requirements for clothes dryers and towel rails
ИСРСМ Совет
2021-02-28
2021-04-01
EN IEC 60384-13:2020
Кондензатори за употреба во електронска опрема - Дел 2: Секциска спецификација – Кондензатори за еднонасочна струја со полипропиленска филм-диелектрик-метал фолија
Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 13: Sectional specification - Fixed polypropylene film dielectric metal foil DC capacitors
ИСРСМ Совет
2021-02-28
2021-04-01
EN IEC 60601-2-22:2020
Медицинска електрична опрема - Дел 2-22: Посебни барања за основна безбедност и суштински перформанси на хируршката, козметичката, терапевтска и дијагностичка ласерска опрема
Medical electrical equipment - Part 2-22: Particular requirements for basic safety and essential performance of surgical, cosmetic, therapeutic and diagnostic laser equipment

58 found, page 1 from 3 Print search result        1 | 2 | 3