Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Заштита на укажувачи

 

Заштитено пријавување е пријавување со кое се пренесува разумно сомневање или сознание дека е извршено, се извршува или е веројатно дека ќе се изврши казниво или друго незаконито или недозволиво постапување со кое се повредува или загрозува јавниот интерес.

 

Согласно член 4 ст.(2) и ст.(3) од Законот за заштита на укажувачи (Службен весник на Р.Македонија бр.196/2015, бр.35/2018, бр.257/2020) и член 2 ст.(1) и ст.(3) од Правилникот за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор, Институциите каде нема овластено лице, заштитеното внатрешно пријавување се врши до раководното лице.

 

На укажувачот во согласност со Законот за заштита на укажувачи му се гарантира анонимност и доверливост до степен и до момент до кои тој тоа го бара.

 

Овластено лице за прием на пријави од укажувачи:

м-р Џеват Кицара

тел: 02/3247-173

документи