Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Стратегија

Еден од предусловите на Република Северна Македонија за придружување кон Европската унија, што претставува и главната стратешка цел на ИСРСМ, подразбира полноправно членство на ИСРСМ во европските тела за стандардизација CEN и CENELEC. Во оваа насока, потребно е исполнување на девет услови од страна на ИСРСМ. Ратификуваниот европски договор помеѓу ЕУ и Република Северна Македонија, воспоставената законска рамка за доброволна стандардизација, како и постоењето на препознатливо национално тело за стандардизација во земјата-кандидат и негово функционирање, во согласност со европските принципи за доброволна стандардизација се дел од условите кои не се во целосна надлежност на ИСРСМ. Овде се вбројува и гаранцијата за платена годишна членарина од страна на ИСРСМ во европските тела за стандардизација – CEN и CENELEC што е директно поврзано со обезбедување на средства, односно финансиска поддршка од државата.

 

Останатите пет услови: активно учество во работата на европските тела за стандардизација, обезбедување на телекомуникациски и IT ресурси, усвојување на минимум 80% од европските стандарди и повлекување на конфликтните национални стандарди, спроведување на нотификациски процедури и процедури за мирување (standstill) и гаранции за заштита на правата на CEN и CENELEC изданијата се директно поврзани со организацијата, функционирањето и ефикасноста на работењето на ИСРСМ, односно воспоставување на ефикасен систем за стандардизација во Република Северна Македонија кој ќе овозможи следење и вклучување во стандардизацискиот систем на европско и меѓународно ниво. Стратегијата на ИСРСМ, исто така, е соодветно да учествува во подигањето на јавната свест за стандардизацијата, како и паралелно и континуирано да воспоставува меѓународна и билатерална соработка што ќе овозможи да се подигне нивото на соработка и комуникација помеѓу телата за стандардизација. За спроведување на горенаведените активности, ИСРСМ се стреми кон зајакнување на кадровскиот капацитет на ИСРСМ во сите сектори, особено имајќи за цел да го развива секторот за обуки и сертификација.

 

Преку градење на јавната свест за стандардизацијата, ИСРСМ се залага за постигнување на пропорционална застапеност на сите заинтересирани страни во управните тела на ИСРСМ, ангажирање на висококвалитетни експерти како членови на техничките комитети, вклучување на претставници од научните и развојните институции во сите активности на ИСРСМ, промовирање на учеството на претставниците на потрошувачите во националните, европските и меѓународните активности за стандардизација, промоција на активното вклучување на македонските претставници во меѓународната и европската стандардизација во областите од национален интерес, како и промоција на соработката со бизнис секторот, а особено со малите и средните претпријатија, комори и здруженија.

Национална стратегија за стандардизација

Јавна расправа по Стратегија на ИСРСМ 2016-2020