Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

За нас

Во март 2003, врз основа на Законот за стандардизација ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 54/02) и Одлуката на Владата на Република Северна Македонија (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 14/03), е основан Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија - ИСРСМ како посебна јавна установа одделувајки се од Заводот за стандардизација и метрологија. Со Законот за стандардизација се уредуваат целите и принципите на македонската национална стандардизација, статусот на ИСРСМ како и неговите задачи, зачленувањето и неговото финансирање, подготовката, усвојувањето и објавувањето на македонските национални стандарди и нивната примена. Со Статутот на ИСРСМ се уредува името, седиштето и организацијата на ИСРСМ, неговата дејност, застапувањето и претставувањето, органите и нивните надлежности и одговорности, правата и обврските на членовите на ИСРСМ, финансирањето и други прашања во врска со неговото работење.


Во согласност со член 73 од Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Северна Македонија и Европската заедница и нејзините земји (ССА, април 2004 година), Република Северна Македонија презема неопходни мерки со цел да се забрза развојот на стандардизацијата како еден од столбовите на инфраструктурата на квалитет, да се поттикне учеството во работата на европските тела за стандардизација (CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMED и др.), како и да се поттикне користењето на техничките прописи на Заедницата и европските постапки за стандарди, тестирање и за оцена на сообразноста. Во март, 2003 година беше извршен пренос на членството во ISO (Меѓународната организација за стандардизација) од Бирото за стандардизација и метрологија на ИСРСМ. Подоцна, во 2003 година, ИСРСМ стана придружен член во CEN (Европски комитет за стандардизација). Во 2005 година, ИСРСМ беше прифатен како асоцијативен член во IEC (Меѓународната електротехничка комисија), а во март 2005 година стана придружен член во CENELEC (Европскиот комитет за електротехничка стандардизација). ETSI (Европскиот институт за телекомуникациски стандарди) во декември 2006 година го призна ИСРСМ како NSO (национално тело за стандардизација).