Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Контакт

ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Јуриj Гагарин, бр.15, кат 3, Скопје

 

Тел:                 + 389 (0)2 3247-150;  +389 (0)2 3247 177; Факс:  +389 (0)2 3247-151

Инфо центар:   +389 (0) 2 3247-159;   3247-157;   075-444-627
 

e-mail: isrsm.info@isrsm.gov.mkisrsm@isrsm.gov.mk

               

Работно време: 8:30 - 16:30 (Понеделник до Петок)

Формулар за контакт


Вашето име: * 
Вашиот e-mail: * 
Предмет: * 
Текст:  
Spam code: *  secretcode
 

 

Информација за правата на субјектот на личните податоци

Законот за заштита на личните податоци (Службен Весник на Република Северна Македонија бр. 42/2020) му дава право на граѓанинот да знае кои лични податоци контролорите ги собираат, обработуваат и чуваат за него и дали тие работат законито. Заштитата за личните податоци во Република Македонија се остварува на два начина:

1. Од една страна оној кој обработува лични податоци мора да се придржува кон принципите за заштита на личните податоци, со кои се гарантира дека истите се:

 • обработуваат во согласност со закон;

 • собираат за конкретни, јасни и со закон утврдени цели;

 • обработуваат на начин што е во согласност со тие цели;

 • соодветни, релевантни и не се преобемни во однос на целите заради кои се собираат и обработуваат;

 • точни, целосни и по потреба ажурирани при што ќе се избришат или коригираат податоците што се неточни или нецелосни; и

 • чувани во форма што овозможува идентификација на субјектот на личните податоци не подолго од што е потребно да се исполнат целите поради кои податоците се собрани за натамошна обработка.

2. Од друга страна граѓанинот има право:

 • да биде информиран за идентитетот на контролорот и неговиот претставник во Република Северна Македонија;

 • да оствари увид во збирката на лични податоци;

 • да знае кои лични податоци се чуваат за него во електронска или во хартиена форма;

 • да ги знае целите на обработката на неговите лични податоци;

 • да ги знае корисниците или категории на корисници на податоците;

 • да не се согласи со употребата на податоците за комерцијални цели или нивни пренос на трети лица заради такви цели;

 • на пристап и исправка на податоците.

Доколку Ви е одбиено барањето да извршите увид во збирката со лични податоци односно Ви е оневозможено правото на пристап, исправка или бришење на личните податоци, имате право да поднесете барање за утврдување на повреда на правото на заштита на личните податоци до Агенцијата за заштита на личните податоци.

 

 

 Мапа