Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

СЛОБОДНО ПРЕВЗЕМАЊЕ НА СТАНДАРДИ ЗА ЗАШТИТНА ОПРЕМА И МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА

 

Почитувани

 

Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија (ИСРСМ) како дел од глобалното и европското семејство на национални тела за стандардизација, по прогласувањето на пандемија на вирусот COVID 19, се придружува, во рамките на своите капацитети и надлежности, во справување со оваа криза.

За таа цел Ве известуваме дека ИСРСМ ги става на располагање дел од Стандардите за опрема за лична заштита и медицински уреди, да бидат привремено СЛОБОДНО достапни за превземање за сите заинтересирани страни за да се спречи ширењето на COVID-19.

Со одлуки на управните органи на Европските тела за стандардизација CEN/CA C67/2020  и CENELEC/CA157/04, овие стандарди се слободно достапни за преземање за сите заинтересирани страни до 2021-03-31 година.

Одтука ги повикуваме сите оние надлежни институции, пред се производители на медицинска заштитна опрема, стопанските комори преку кои може дополнително да се апелира до заинтересираните страни, како и сите оние кои сметат дека примената на овие стандарди им е од исклучително значење, тоа да го сторат преку нивно слободно преземање од ИСРСМ веб страната.

Листата на стандарди кои се предложени се следни:👇

 

МЕДИЦИНСКИ ЗАШТИТНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ЗА ЛИЧНА ЗАШТИТА (маски, ракавици и хируршка облека) 

☑️МКС EN 149:2001+A1:2011-Респираторни заштитни направи - Полумаски со филтер за заштита од честички - Барања, тестирање, означување (EN 149:2007+A1:2009, IDT)

EN 149:2009 Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles - Requirements, testing, marking

http://www.isrsm.gov.mk/mk/standard/?natstandard_document_id=30076

 

☑️МКС EN 166:2007-Лична заштита за очи - Спецификации (EN 166:2001, IDT)

EN 166:2001 Personal eye-protection – Specifications

http://www.isrsm.gov.mk/mk/standard/?natstandard_document_id=24388

 

 

☑️МКС EN 14126:2007; МКС EN 14126:2007/AC:2012-Заштитна облека-Барања за можности и методи за тестирање облека за заштита од инфективни агенси EN 14126:2003+AC:2004

EN 14126:2003+AC:2004 Protective clothing - Performance requirements and tests methods for protective clothing against infective agents

http://www.isrsm.gov.mk/mk/standard/?natstandard_document_id=24595

http://www.isrsm.gov.mk/mk/standard/?natstandard_document_id=41746

 

 

☑️МКС EN 14605:2005+А1:2012-Облека за заштита од течни хемикалии–Барања за можностите на облеката со непропустливи шевови за течност (тип 3) и спреј (тип 4) вклучувајќи делови што обезбедуваат заштита на деловите од телото (тип ПБ3 и ПБ4) EN 14605:2009+A1:2009

EN 14605:2009+A1:2009 Protective clothing against liquid chemicals - performance requirements for clothing with liquid-tight (Type 3) or spray-tight (Type 4) connections, including items providing protection to parts of the body only (Types PB [3] and PB [4])

http://www.isrsm.gov.mk/mk/standard/?natstandard_document_id=35740

 

 

☑️МКС EN 13795-1:2019-Хируршка облека и прекривачи–Барања и методи за испитување -Дел 1: Хируршки прекривачи и наметки EN 13795-1:2019

EN 13795-1:2019 Surgical clothing and drapes - Requirements and test methods - Part 1: Surgical drapes and gowns

http://www.isrsm.gov.mk/mk/standard/?natstandard_document_id=61771

 

 

☑️МКС EN 13795-2:2019-Хируршка облека и прекривачи–Барања и методи за испитување-Дел 2: Чисти заштитни одела EN 13795-2:2019

EN 13795-2:2019 Surgical clothing and drapes - Requirements and test methods - Part 2: Clean air suits

http://www.isrsm.gov.mk/mk/standard/?natstandard_document_id=61772

 

 

☑️МКС EN 455-1:2007-Медицински ракавици за еднократна употреба-Дел 1: Барања и тестирање отпорност на продупчувaње EN 455-1:2000

EN 455-1:2000 Medical gloves for single use - Part 1: Requirements and testing for freedom from holes 

http://www.isrsm.gov.mk/mk/standard/?natstandard_document_id=24640

 

 

☑️МКС EN 455-2:2015 Медицински ракавици за еднократна употреб-Дел 2: Барања и тестирање за физички својства EN 455-2:2015

EN 455-2:2015 Medical gloves for single use - Part 2: Requirements and testing for physical properties 

http://www.isrsm.gov.mk/mk/standard/?natstandard_document_id=48895

 

 

☑️МКС EN 455-3:2015-Медицински ракавици за еднократна употреба -Дел 3: Барања и тестирање за биолошка проценка EN 455-3:2015

EN 455-3:2015 Medical gloves for single use - Part 3: Requirements and testing for biological evaluation

http://www.isrsm.gov.mk/mk/standard/?natstandard_document_id=48915

 

☑️МКС EN 455-4:2011-Медицински ракавици за еднократна употреба-Дел 4: Барања и испитување за определување на рокот на траење EN 455-4:2009

EN 455-4:2009 EN Medical gloves for single use - Part 4: Requirements and testing for shelf life determination 

http://www.isrsm.gov.mk/mk/standard/?natstandard_document_id=30179

 

 

☑️MКС EN 14683:2019+AC:2019-Медицински маски за лице-Барања и методи за тестирање EN 14683:2019+AC:2019

EN 14683:2019 Medical face masks - Requirements and test methods

http://www.isrsm.gov.mk/mk/standard/?natstandard_document_id=68877

 

 

МЕДИЦИНСКИ УРЕДИ И ОПРЕМА (респиратори и вентилатори) 

☑️МКС EN ISO 5356-1:2015

Анестетска и респираторна опрема - Конусни приклучоци - Дел 1: Конуси и вдлабнатини (ISO 5356-1:2015)

EN ISO 5356-1:2015

Anaesthetic and respiratory equipment - Conical connectors - Part 1: Cones and sockets (ISO 5356-1:2015)

http://www.isrsm.gov.mk/mk/standard/?natstandard_document_id=48930

 

 

☑️МКС EN ISO 10651-4:2010

Белодробни вентилатори - Дел 4: Посебни барања за апарати за реанимација управувани од оператор (ISO 10651-4:2002)

EN ISO 10651-4:2009 ISO 10651-4:2002;

Lung ventilators - Part 4: Particular requirements for operator-powered resuscitators (ISO 10651-4:2002)

http://www.isrsm.gov.mk/mk/standard/?natstandard_document_id=17271

 

 

☑️МКС EN ISO 17510:2020

Медицински уреди - Терапија за прекини во дишење при спиење – Маски и прибор за примена (ISO 17510:2015)

Sleep apnoea breathing therapy - Part 2: Masks and application accessories (ISO 17510-2:2007)

EN ISO 17510:2020

Medical devices - Sleep apnoea breathing therapy - Masks and application accessories (ISO 17510:2015)

http://www.isrsm.gov.mk/mk/standard/?natstandard_document_id=68907

 

 

☑️МКС EN ISO 18082:2014

МКС EN ISO 18082:2014/A1:2017

Анестетска и респираторна опрема Димензии на непроменливи приклучоци со навои (NIST), со низок притисок, за медицински гасови (ISO 18082:2014)

EN ISO 18082:2014, ISO 18082:2014

ISO 18082:2014/Amd 1:2017; EN ISO 18082:2014/A1:2017

Anaesthetic and respiratory equipment - Dimensions of non-interchangeable screw-threaded (NIST) low-pressure connectors for medical gases (ISO 18082:2014)

http://www.isrsm.gov.mk/mk/standard/?natstandard_document_id=48237

http://www.isrsm.gov.mk/mk/standard/?natstandard_document_id=50523

 

 

☑️МКС EN ISO 80601-2-12:2020

Медицинска електрична опрема – Дел 2-12: Посебни барања за основна безбедност и суштински перформанси на вентилатори за критична нега (ISO 80601-2-12:2020)

EN ISO 80601-2-12:2020

Medical electrical equipment - Part 2-12: Particular requirements for basic safety and essential performance of critical care ventilators (ISO 80601-2-12:2020)

http://www.isrsm.gov.mk/mk/standard/?natstandard_document_id=62190

 

☑️МКС EN ISO 80601-2-79:2019

Медицинска електрична опрема - Дел 2-79: Посебни барања за основна безбедност и суштински перформанси на опремата за вентилаторна поддршка за вентилаторно оштетување (ISO 80601-2-79:2018)

EN ISO 80601-2-79:2019

Medical electrical equipment - Part 2-79: Particular requirements for basic safety and essential performance of ventilatory support equipment for ventilatory impairment (ISO 80601-2-79:2018)

http://www.isrsm.gov.mk/mk/standard/?natstandard_document_id=68905

 

 

☑️МКС EN ISO 80601-2-80:2019

Медицинска електрична опрема - Дел 2-80: Посебни барања за основна безбедност и суштински перформанси на опремата за вентилаторна поддршка за вентилаторна инсуфициенција (ISO 80601-2-80: 2018)

EN ISO 80601-2-80:2019

Medical electrical equipment - Part 2-80: Particular requirements for basic safety and essential performance of ventilatory support equipment for ventilatory insufficiency (ISO 80601-2-80:2018)

http://www.isrsm.gov.mk/mk/standard/?natstandard_document_id=68906

 

Кон оваа листа на 18 македонски стандарди на следниот линк овозможен Ви е пристап на дополнителни 28 меѓународни ISO стандарди за заштитни и медицински уреди и средства.

www.iso.org/covid19

 

За дополнителни информации Ве молиме обратете се на адреса: isrsm.info@isrsm.gov.mk

Документи