Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

СЛОБОДНО ПРЕВЗЕМАЊЕ НА СТАНДАРДИ ЗА ЗАШТИТНА ОПРЕМА И МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА

 

Почитувани

 

Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија (ИСРСМ) како дел од глобалното и европското семејство на национални тела за стандардизација, по прогласувањето на пандемија на вирусот COVID 19, се придружува, во рамките на своите капацитети и надлежности, во справување со оваа криза.

За таа цел Ве известуваме дека ИСРСМ ги става на располагање дел од Стандардите за заштитни и медицински уреди да бидат привремено СЛОБОДНО достапни за превземање за сите заинтересирани страни за да се спречи ширењето на COVID-19.

Одтука ги повикуваме сите оние надлежни институции, пред се производители на медицинска заштитна опрема, стопанските комори преку кои може дополнително да се апелира до заинтересираните страни, како и сите оние кои сметат дека примената на овие стандарди им е од исклучително значење, тоа да го сторат преку нивно слободно преземање од ИСРСМ веб страната.

Листата на стандарди кои се предложени се следни:👇

 

☑️МКС EN 149:2001+A1:2011-Респираторни заштитни направи - Полумаски со филтер за заштита од честички - Барања, тестирање, означување (EN 149:2007+A1:2009, IDT)

EN 149:2009 Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles - Requirements, testing, marking

http://www.isrsm.gov.mk/mk/standard/?natstandard_document_id=30076

 

☑️МКС EN 166:2007-Лична заштита за очи - Спецификации (EN 166:2001, IDT)

EN 166:2001 Personal eye-protection – Specifications

http://www.isrsm.gov.mk/mk/standard/?natstandard_document_id=24388

 

 

☑️МКС EN 14126:2007; МКС EN 14126:2007/AC:2012-Заштитна облека-Барања за можности и методи за тестирање облека за заштита од инфективни агенси EN 14126:2003+AC:2004

EN 14126:2003+AC:2004 Protective clothing - Performance requirements and tests methods for protective clothing against infective agents

http://www.isrsm.gov.mk/mk/standard/?natstandard_document_id=24595

(коригендумот е веќе слободно достапен)

http://www.isrsm.gov.mk/mk/standard/?natstandard_document_id=41746

 

 

☑️МКС EN 14605:2005+А1:2012-Облека за заштита од течни хемикалии–Барања за можностите на облеката со непропустливи шевови за течност (тип 3) и спреј (тип 4) вклучувајќи делови што обезбедуваат заштита на деловите од телото (тип ПБ3 и ПБ4) EN 14605:2009+A1:2009

EN 14605:2009+A1:2009 Protective clothing against liquid chemicals - performance requirements for clothing with liquid-tight (Type 3) or spray-tight (Type 4) connections, including items providing protection to parts of the body only (Types PB [3] and PB [4])

http://www.isrsm.gov.mk/mk/standard/?natstandard_document_id=35740

 

 

☑️МКС EN 13795-1:2019-Хируршка облека и прекривачи–Барања и методи за испитување -Дел 1: Хируршки прекривачи и наметки EN 13795-1:2019

EN 13795-1:2019 Surgical clothing and drapes - Requirements and test methods - Part 1: Surgical drapes and gowns

http://www.isrsm.gov.mk/mk/standard/?natstandard_document_id=61771

 

 

☑️МКС EN 13795-2:2019-Хируршка облека и прекривачи–Барања и методи за испитување-Дел 2: Чисти заштитни одела EN 13795-2:2019

EN 13795-2:2019 Surgical clothing and drapes - Requirements and test methods - Part 2: Clean air suits

http://www.isrsm.gov.mk/mk/standard/?natstandard_document_id=61772

 

 

☑️МКС EN 455-1:2007-Медицински ракавици за еднократна употреба-Дел 1: Барања и тестирање отпорност на продупчувaње EN 455-1:2000

EN 455-1:2000 Medical gloves for single use - Part 1: Requirements and testing for freedom from holes 

http://www.isrsm.gov.mk/mk/standard/?natstandard_document_id=24640

 

 

☑️МКС EN 455-2:2015 Медицински ракавици за еднократна употреб-Дел 2: Барања и тестирање за физички својства EN 455-2:2015

EN 455-2:2015 Medical gloves for single use - Part 2: Requirements and testing for physical properties 

http://www.isrsm.gov.mk/mk/standard/?natstandard_document_id=48895

 

 

☑️МКС EN 455-3:2015-Медицински ракавици за еднократна употреба -Дел 3: Барања и тестирање за биолошка проценка EN 455-3:2015

EN 455-3:2015 Medical gloves for single use - Part 3: Requirements and testing for biological evaluation

http://www.isrsm.gov.mk/mk/standard/?natstandard_document_id=48915

 

☑️МКС EN 455-4:2011-Медицински ракавици за еднократна употреба-Дел 4: Барања и испитување за определување на рокот на траење EN 455-4:2009

EN 455-4:2009 EN Medical gloves for single use - Part 4: Requirements and testing for shelf life determination 

http://www.isrsm.gov.mk/mk/standard/?natstandard_document_id=30179

 

 

☑️MКС EN 14683:2019+AC:2019-Медицински маски за лице-Барања и методи за тестирање EN 14683:2019+AC:2019

EN 14683:2019 Medical face masks - Requirements and test methods

http://www.isrsm.gov.mk/mk/standard/?natstandard_document_id=68877

 

Кон оваа листа на 11 македонски стандарди на следниот линк овозможен Ви е пристап на дополнителни 28 меѓународни ISO стандарди за заштитни и медицински уреди и средства.

www.iso.org/covid19

 

За дополнителни информации Ве молиме обратете се на адреса: isrsm.info@isrsm.gov.mk

Документи