Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ВО ТЕК Е ИЗРАБОТКА НА НОВАТА ВЕБ СТРАНА НА ИСРСМ

 

Почитувани,

 

Ве известуваме дека во тек е изработката на новата веб страница која ќе биде целосно усогласена со одредбите на новиот Закон за лични податоци (Сл. весник на Република Северна Македонија бр.42/20); Законот за електронски комуникации (Сл. Весник на Република Македонија бр. 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 и 21/18 и Сл. Весник на Република Северна Македонија бр.98/19, 153/19 и 92/21); Правилникот за безбедност на обработката на личните податоци (Сл. Весник на Република Македонија бр. 122/20); Препорака бр. Р (99)5 на Комитетот на министри на државите членки за заштита на приватноста на Интернет (Recommendation No. R (99)5 of the Committee of Ministers to Member States for the protection of privacy on the Internet); Упатства за заштита на личните податоци обработени преку веб-услуги обезбедени од институции на ЕУ, ЕДПС (Guidelines on the protection of personal data processed through web services provided by EU institutions, EDPS); Извештај за веб-апликација од софтверот HCL AppScan (Web Application Report од софтверот HCL AppScan); Извештајот од софтверот Website Evidence Collection и воедно со насоките содржани во Информацијата за контролорите во врска со примената на новиот Закон за заштита на личните податоци, начелата во процесите на собирање, обработка и чување на личните податоци.