Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
Спроведување на мерки - Екодизајн - Електрични шпорети

Directive

Eлектротехничка опрема наменета за работа во определено напонско подрачје
Апарати на гас

Директиви или Регулативи и стандарди

Екодизајн и означување на енергетска ефикасност - Машини за перење алишта
Екодизајн и означување на енергетска ефикасност - Машини за миење садови
Екодизајн - Приемници “Set-top boxes“
Екодизајн и означување на енергетска ефикасност - LED сијалици
Козметички производи
Екодизајн - Режим на мирување и исклучување на електронската и електричната опрема
Xемиски супстанции
Радио и телекомуникациска терминална опрема
Жичани постројки наменети за превоз на лица
Безбедност на производите
Електромагнетната компатибилност
Мерни инструменти
Машини
Eлектротехничка опрема наменета за работа во определено напонско подрачје
Пиротехнички продукти
Интероперабилност на железничкиот систем
Едноставни садови под притисок
Екодизајн и означување на енергетска ефикасност
Инспекција на опрема за пестициди
Апарати на гас
Неавтоматски мерни инструменти
Безбедност на играчки
Екодизајн и означување со етикети за потрошувачката на енергија на производот
Ограничување на употребата на одредени опасни супстанции
Лифтови
Опрема и заштитни системи кои се наменети за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери
Радио опрема
Опрема под притисок
Пристапност на веб страни и мобилни апликации
Опрема за лична заштита
Екодизајн и означување на енергетска ефикасност - Клима уреди
Екодизајн и означување на енергетска ефикасност - Сијалици за домаќинства
Екодизајн и означување на енергетска ефикасност - Флуоросцентни сијалици
Екодизајн - Снабдување со електрична енергија
Градежни производи
Екодизајн - Пумпи за вода
Екодизајн - Електро мотори
Екодизајн и означување на енергетска ефикасност - Циркулатори
Екодизајн и означување на енергетска ефикасност - Телевизија
Екодизајн и означување на енергетска ефикасност - Замрзнувачи
Екодизајн и означување на енергетска ефикасност - Правосмукалки
Барања за акредитација и надзор на пазарот во врска со маркетинг на производи - (Нова легислативна рамка и екоменаџмент и шеми за проверка-EMAS)
Градежни производи
Активни медицински помагала
Екодизајн - Tопловодни котли
Експлозиви за цивилна намена
Медицински помагала
Екодизајн и означување на енергетска ефикасност - Машини за перење алишта
Пловни објекти за рекреација
Пакување и отпад од пакување
Лифтови
Oзначување на енергетска ефикасност - Комбинирани машини за перење и сушење на алишта
Поштенски услуги
Медицински помагала: Ин витро дијагностика