Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Усогласен термин

Насловна » Стандардизација » Усогласен термин » Резултати од пребарувањето:
Област:       Македонски:       Англиски:            

Област Македонски Англиски
Машинство анализа на ризик risk analysis
Машинство безбедносeн заштитник safeguard
Машинство безбедносна заштита safeguarding
Машинство безбедносна функција safety function
Машинство Безбедносни барања Safety requirements
Машинство вообичаени начини на отказ common mode failures
Машинство вообичаени причини за отказ common cause failures
Машинство вредност на емисија emission value
Машинство вреднување на ризик risk evaluation
Машинство дво-рачен уред за управување two-hand control device
Машинство дејство во итен случај emergency operation
Машинство дефект fault
Машинство задача task
Машинство заштитен уред protective device
Машинство заштитна мерка protective measure
Машинство заштитник guard
Машинство заштитник со забравување interlocking guard
Машинство заштитник со забравување при затворање на заштитникот interlocking guard with guard locking
Машинство заштитник со забравување со функција за стартување / контролен заштитник interlocking guard with a start function / control guard
Машинство значајна опасност significant hazard
Машинство машини / машина machinery / machine
Машинство механички уред за ограничување на движење mechanical restraint device
Машинство надежност reliability
Машинство наменска употреба intended use
Машинство неисправност malfunction
Машинство неочекувано стартување / ненамерно стартување unexpected start-up / unintended start-up
Машинство опасен отказ failure to danger
Машинство опасна зона hazard zone / danger zone
Машинство опасна ситуација hazardous situation
Машинство опасна случка hazardous event
Машинство опасност hazard
Машинство отказ failure
Машинство оцена на ризик risk assessment
Машинство подвижен заштитник movable guard
Машинство подеслив заштитник adjustable guard
Машинство подобност за користење usability
Машинство подобност за одржување maintainability
Машинство прекин за итен случај / функција за прекин во итен случај emergency stop / emergency stop function
Машинство преостанат ризик residual risk
Машинство проценка на ризик risk estimation
Машинство разумно предвидлива погрешна употреба reasonably foreseeable misuse
Машинство релевантна опасност relevant hazard
Машинство ризик risk
Машинство сензорска опрема за заштита / SPE sensitive protective equipment / SPE
Машинство ситуација на итен случај emergency situation
Машинство соодветно намалување на ризик adequate risk reduction
Машинство споредбени податоци за емисија comparative emission data
Машинство упатство за употреба information for use
Машинство управувачки уред со ограничено движење limited movement control device
Машинство уред за активна оптоелектронска заштита / AOPD active optoelectronic protective device / AOPD

2671 најдени, страна 1 од 54  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7