Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
Број
Наслов
Статус
ИСРСМ ТК 1 Опрема и заштитни системи кои се наменети за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери Активен
ИСРСМ ТК 2 Електронски комуникации Активен
ИСРСМ ТК 3 Квалитет на вода Распуштен
ИСРСМ ТК 4 Карактеристики на отпад Активен
ИСРСМ ТК 5 Текстил, кожа и производи од текстил и кожа Активен
ИСРСМ ТК 6 Лифтови, ескалатори и подвижни ленти за луѓе Активен
ИСРСМ ТК 7 Нафтени производи и средства за подмачкување Активен
ИСРСМ ТК 8 Топлински карактеристики на објекти Активен
ИСРСМ ТК 9 Менаџмент со квалитет, животна средина и ризици Активен
ИСРСМ ТК 10 Друмски возила, трактори и механизација Активен
ИСРСМ ТК 11 Геотехника Активен
ИСРСМ ТК 12 Патишта - материјали, опрема и сигнализација Распуштен
ИСРСМ ТК 13 Квалитет на храна Активен
ИСРСМ ТК 14 Менаџмент на животна средина Распуштен
ИСРСМ ТК 15 Испитување без разрушување Распуштен
ИСРСМ ТК 16 Кодирање на имињата на државите и сродни ентитети Активен
ИСРСМ ТК 17 Квалитет на воздух и вода Активен
ИСРСМ ТК 18 Акредитација,оцена на сообразност и метрологија Активен
ИСРСМ ТК 19 Безбедност на машини Активен
ИСРСМ ТК 20 Електрични кабли Распуштен
ИСРСМ ТК 21 Нисконапонска електрична опрема и електрични кабли Активен
ИСРСМ ТК 22 Греење, вентилација и климатизација Распуштен
ИСРСМ ТК 23 Зaштита на објекти од пожар Распуштен
ИСРСМ ТК 24 Бетон и производи од бетон Распуштен
ИСРСМ ТК 25 Бетон, производи од бетон и ѕидарија Активен
ИСРСМ ТК 26 Дрво – производи од дрво и мебел Распуштен
ИСРСМ ТК 27 Гасна техника и опрема Активен
ИСРСМ ТК 28 Пластика Распуштен
ИСРСМ ТК 29 Апарати на гас Распуштен
ИСРСМ ТК 30 Еврокодови Распуштен
ИСРСМ ТК 31 Електрично осветление Активен
ИСРСМ ТК 32 Електроенергетика и електроенергетски постројки Активен
ИСРСМ ТК 33 Метрологија Распуштен
ИСРСМ ТК 34 Информациски и комуникациски технологии Активен
ИСРСМ ТК 35 Испитување без разрушување, заварување и сродни постапки Активен
ИСРСМ ТК 36 Хемија и пластика Активен
ИСРСМ ТК 37 Метали и металургија Активен
ИСРСМ ТК 38 Тутун и тутунски производи Активен
ИСРСМ ТК 39 Терминологија Во постапка на формирање
ИСРСМ ТК 40 Еврокодови и Национални анекси Активен
ИСРСМ ТК 41 Хомеопатска дејност и едукација Распуштен
ИСРСМ ТК 42 Менаџмент со човечки ресурси Активен
ИСРСМ ТК 43 Материјали, опрема и сигнализација за патишта Активен
ИСРСМ ТК 44 Туризам и сродни услуги Активен
ИСРСМ ТК 45 Информациско моделирање на градби (BIM) Активен
ИСРСМ ТК 46 Заштита на објекти од пожар Активен
ИСРСМ Совет Совет на ИСРСМ Активен