Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРСМ ТК 31 Електрично осветление

Број: ИСРСМ ТК 31
Статус: Активен
Претседател: Рубин Талески
Секретар: Лилјана Хаџиевска Антовска


Македонски наслов

Електрично осветление

Англиски наслов

Electrical lighting

Активност на македонски

Стандардизација во областа на електрично осветление покривајќи го производството на опрема (светилки, сијалици и сл.), проектирање, изведба, одржување, мерење и контрола на системите за осветление. Областите на делување на ИСРМ ТК 31 произлегуваат од областите на делување на TC 169 (WG 2, 3, 4, 6, 7, 8 и 9) од CEN, CLC_TC_34Z CLC_SR_34, CLC_SR_34A, CLC_SR_34B, CLC_SR_34C, CLC_SR_34D и CLC_TC_97 од CENELEC, како и IEC_TC_34 и IEC_TC_97.
Претходно наведените ТК на CEN, CENELEC и IEC покриваат и области што се надвор од областите поврзани со осветлението. Поради тоа, ИСРМ ТК 31 ќе ги обработува само стандардизициските документи од ТК на CEN, CENELEC и IEC што се од делокругот на работа на ИСРМ ТК 31. Меѓудругото, делокругот на работа на ИСРМ ТК 31 ги опфаќа, но не е ограничен само на, следните работи:
c) Стандардизација во областа на осветлението
d) Стандардизација на опрема наменета за осветление
- светилки (вклучувајќи LED) и биметални стартери,
- фасонки и држачи за сијалици,
- контролни уреди за сијалици,
- сијалици,
- разна придружна опрема која не е опфатена во делокругот на некој друг технички комитет
Стандардизација за проектирање, инсталација, работа и одржување на аеронаутичко земско осветление на аеродромите, вклучувајќи ги барањата кои се однесуваат на целиот систем од изворот на енергија, па сè до и вклучувајќи ги светилките кои се користат во аеронаутичкото земско осветление.

Активност на Англиски

The scope of work of ISRM TC 31 represents standardization in the field of electrical lighting covering the production of equipment (lamps, luminaries, etc.), design, installation, maintenance, measurement and control of lighting systems. ISRM TC 31 is a "mirror" committee of the following CEN, CENELEC and IEC committees: CEN/TC 169 (WG 2, 3, 4, 6, 7, 8 and 9), CLC/TC 23B, CLC/TC 34Z, CLC/TC 97, IEC/TC 23, IEC/TC 34 and IEC/TC 97. The previously mentioned TCs of CEN, CENELEC and IEC also cover areas that are outside the lighting related areas. Therefore, ISRM TC 31 will only process standardization documents from TC of CEN, CENELEC and IEC that are within the scope of work of ISRM TC 31. However, the scope of work of ISRM TC 31 covers, but is not limited to, the following things:
a) Standardization in the field of lighting,
b) Standardization of lighting equipment:
• bulbs (including LEDs) and bimetallic starters,
• lamps and lamp holders,
• control devices for lamps,
• lamps,
• various accompanying equipment that is not covered by the scope of another technical committee.
Standardization for the design, installation, operation and maintenance of aeronautical ground clearance at airports, including requirements relating to the entire system from the energy source, up to and including the lamps used in aeronautical earth lighting.

Релација со сите интернационални технички комитети

CEN/TC 169
Light and lighting
IEC/TC 97
Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes
IEC/TC 34
Lighting
IEC/TC 23
Electrical accessories
CLC/TC 34
Lighting
CLC/SR 97
Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes