Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Програма за работа на ИСРСМ Совет

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » ИСРСМ Совет » Програма за работа на ИСРСМ Совет

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРСМ Совет
2016-05-26
IEC TS 62351-7:2010
Управување со енергетски системи и пропратна размена на информации
Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 7: Network and system management (NSM) data object models
ИСРСМ Совет
2020-07-30
2020-09-01
FprCEN/TR 16396
Детска опрема за игралиште – Одговори на барањата за толкување на EN 1176:2008 и неговите делови
Playground equipment for children - Replies to requests for interpretation of EN 1176 and its parts.
ИСРСМ Совет
2020-07-30
2020-09-01
FprCEN/TR 17439
Упатство за тоа како да се имплементира EN ISO 19650-1 и -2 во Европа
Guidance on how to implement EN ISO 19650-1 and -2 in Europe
ИСРСМ Совет
2020-07-30
2020-09-01
FprCEN/TR 17447
Простор - Употреба на позиционирање засновано врз GNSS за интелигентен транспортен систем (ITS) - Математички модел за грешка на PVT
Space - Use of GNSS-based positioning for road Intelligent Transport System (ITS) - Mathematical PVT error model
ИСРСМ Совет
2018-08-16
prEN 1004
Мобилни пристапи и работни столбни платформи направени од префабрикувани елементи - Материјали, димензии, носивост, безбедност и изведбени барања (идентичен со EN 1004:2004)
Mobile access and working towers made of prefabricated elements - Materials, dimensions, design loads, safety and performance requirements
ИСРСМ Совет
2018-12-16
prEN 1090-1
Изведба на челични и алуминиумски конструкции - Дел 1 Барања за оцена на сообразност на конструктивните компоненти
Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1: Assessment and verification of constancy of performance of steel components and aluminium components for structural use
ИСРСМ Совет
2020-08-30
EN 1130:2019
Мебел - Детски креветчиња и колевки за домашна употреба - Дел 1: Барања за безбедност
Children''s furniture - Cribs - Safety requirements and test methods
ИСРСМ Совет
2018-12-16
prEN 113-1
Средства за заштита на дрво – Методи за испитување за одредување на заштитната ефективност против столпчести уништувачки габи – Одредување на токсичните вредности
Durability of wood and wood-based products - Test method against wood destroying basidiomycetes - Part 1: Assessment of biocidal efficacy of wood preservatives
ИСРСМ Совет
2018-12-16
prEN 113-2

Durability of wood and wood-based products - Test method against wood destroying basidiomycetes - Part 2: Assessment of inherent or enhanced durability
ИСРСМ Совет
2020-08-30
EN 1176-5:2019
Опрема и површина за игралишта - Дел 5: Дополнителни специфични безбедносни барања и методи за испитување на вртелешки (идентичен со EN 1176-5:2008)
Playground equipment and surfacing - Part 5: Additional specific safety requirements and test methods for carousels
ИСРСМ Совет
2019-06-16
prEN 1176-7
Опрема и површина за игралишта - Дел 7: Водич за вградување, контрола, одржување и користење
Playground equipment and surfacing - Part 7: Guidance on installation, inspection, maintenance and operation
ИСРСМ Совет
2018-05-22
prEN 12046-1
Сили при отворање и затворање – Метод на испитување – Дел 1: Прозори
Operating forces - Test method - Part 1: Windows
ИСРСМ Совет
2019-03-16
EN 12082:2017/prA1
Опрема за железници - Лежишта на оската - Испитување на работата
Railway applications - Axleboxes - Performance testing
ИСРСМ Совет
2017-12-16
FprEN 12150-2
Градежно стакло – Термички зајакнато натронско-варно силикатно стакло – Дел 2: Проценка на сообразност – Стандард на производ
Glass in building - Thermally toughened soda lime silicate safety glass - Part 2: Product standard
ИСРСМ Совет
2020-04-02
prEN 12255-16
Постројки за третман на отпадни води - Дел 16: Физичка (механичка) филтрација (идентичен со EN 12255-16:2005)
Wastewater treatment plants - Part 16: Physical (mechanical) filtration
ИСРСМ Совет
2017-07-07
FprEN 12312-15
Опрема за аеродроми - Посебни барања - Дел 15: Трактори за багаж и опрема (идентичен со EN 12312-15:2006+A1:2009)
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 15: Baggage and equipment tractors
ИСРСМ Совет
2019-06-16
EN 12312-3:2017/prA1
Опрема за аеродроми - Посебни барања - Дел 3 : Возила опремени со транспортна лента
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 3: Conveyor belt vehicles
ИСРСМ Совет
2019-06-16
prEN 12312-5
Опрема за аеродроми - Специфични барања - Дел 5: Опрема за полнење гориво во авион (идентичен со EN 12312-5:2005+A1:2009)
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 5: Aircraft fuelling equipment
ИСРСМ Совет
2018-12-16
prEN 12312-7
Опрема за аеродроми - Специфични барања - Дел 7: Опрема за придви`ување авиони (идентичен со EN 12312-7:2005+A1:2009)
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 7: Aircraft movement equipment
ИСРСМ Совет
2019-03-16
FprEN 12370
Производи од природен камен - Определување на отпорност на кристализација на сол
Natural stone test methods - Determination of resistance to salt crystallisation

1105 најдени, страна 1 од 56 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7