Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Програма за работа на ИСРСМ ТК 35

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » ИСРСМ ТК 35 » Програма за работа на ИСРСМ ТК 35

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРСМ ТК 35
2021-08-02
prEN 12543-2
Испитување без разрушување - Карактеристики на фокалните точки на индустриските рендгенски уреди што се применуваат за испитувања без разрушување - Дел 2: Радиографски метод со точкест отвор
Non-destructive testing - Characteristics of focal spots in industrial X-ray systems for use in non-destructive testing - Part 2: Pinhole camera radiographic method
ИСРСМ ТК 35
2021-08-02
prEN 17393
Термичко прскање - Тест на истегнување на тубуларна облога
Thermal spraying - Tubular coating tensile test
ИСРСМ ТК 35
2021-08-02
ISO/CD 10863; prEN ISO 10863
Испитување без разрушување на завари – Испитување со ултразвук – Примена на техника на мерење на време на дифракција (TOFD) (ISO/DIS 10863:2018)
Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Use of time-of-flight diffraction technique (TOFD) (ISO/DIS 10863:2018)
ИСРСМ ТК 35
2021-08-02
ISO/WD 12671; prEN ISO 12671 rev
Термичко прскање – Термички напрскани слоеви – Симболичко претставување на цртежи
Thermal spraying - Thermally sprayed coatings - Symbolic representation on drawings
ИСРСМ ТК 35
2021-08-02
ISO/AWI 13919-1; FprEN ISO 13919-1
Заварени споеви изведени со електронски и ласерски сноп - Барања и препораки за нивоата на квалитет за несовршености - Дел 1: Челик, никел, титаниум и нивни легури (ISO/FDIS 13919-1:2019)
Electron and laser-beam welded joints - Requirements and recommendations on quality levels for imperfections - Part 1: Steel, nickel, titanium and their alloys (ISO/FDIS 13919-1:2019)
ИСРСМ ТК 35
2021-08-02
ISO/AWI 13919-2; prEN ISO 13919-2 rev
Заварување - Заварени споеви изведени со електронски и ласерски сноп - Водич за ниво на квалитет за неправилности - Дел 2: Алуминиум и негови заварливи легури
Welding -- Electron and laser beam welded joints -- Guidance on quality levels for imperfections -- Part 2: Aluminium and its weldable alloys
ИСРСМ ТК 35
2021-08-02
prEN ISO 14096-1
Испитување без разрушување - Квалификација на системите за дигитализација на радиографски филм - Дел 1: Дефиниции, квантитативни мерења на параметрите за квалитет на сликата, стандарден референтен филм и квалитативна контрола (ISO 14096-1:2005)
Non-destructive testing - Qualification of radiographic film digitisation systems - Part 1: Definitions, quantitative measurements of image quality parameters, standard reference film and qualitative control (ISO 14096-1:2005)
ИСРСМ ТК 35
2021-08-02
prEN ISO 14096-2
Испитување без разрушување - Квалификација на системите за дигитализација на радиографски филм - Дел 2: Минимални барања (ISO 14096-2:2005)
Non-destructive testing - Qualification of radiographic film digitisation systems - Part 2: Minimum requirements (ISO 14096-2:2005)
ИСРСМ ТК 35
2021-08-02
prEN ISO 14341 rev
Потрошни материјали за заварување – Жичани електроди и депозити за заварување за електролачно заварување на нелегирани и ситнозрнести челици – Класификација
Welding consumables - Wire electrodes and weld deposits for gas shielded metal arc welding of non alloy and fine grain steels - Classification
ИСРСМ ТК 35
2021-08-02
ISO/NP 15607; FprEN ISO 15607
Спецификација и квалификација процедури за заварување на метални материјали - Општи правила (ISO/FDIS 15607:2019)
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - General rules (ISO/FDIS 15607:2019)
ИСРСМ ТК 35
2021-08-02
ISO/DIS 15609-1; FprEN ISO 15609-1
Спецификација и квалификација на процедури за заварување на метални материјали - Спецификација на процедурата за заварување - Дел 1: Електролачно заварување (ISO/FDIS 15609-1:2019)
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure specification - Part 1: Arc welding (ISO/FDIS 15609-1:2019)
ИСРСМ ТК 35
2021-08-02
ISO/CD 15609-2; FprEN ISO 15609-2
Спецификација и квалификација на процедури за заварување на метални материјали - Спецификација на процедурата за заварување - Дел 2: Гасно заварување (ISO/FDIS 15609-2:2019)
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure specification - Part 2: Gas welding (ISO/FDIS 15609-2:2019)
ИСРСМ ТК 35
2021-08-02
prEN ISO 15614-7
Спецификација и квалификација на процедури за заварување на метални материјали – Проверка на процедурата за заварување – Дел 7: Наварување (ISO 15614-7:2016)
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 7: Overlay welding (ISO 15614-7:2016)
ИСРСМ ТК 35
2021-08-02
prEN ISO 15792-1 rev
Потрошни материјали за заварување - Методи за испитување - Дел 1: Методи за испитување на испитни примероци од заварениот метал кај челик, никел и легури на никел
Welding consumables - Test methods - Part 1: Test methods for all-weld metal test specimens in steel, nickel and nickel alloys
ИСРСМ ТК 35
2021-08-02
prEN ISO 15792-2 rev
Потрошни материјали за заварување - Методи за испитување - Дел 2: Подготовка на испитни примероци од челик со техника на еден и два премини
Welding consumables - Test methods - Part 2: Preparation of single-run and two-run technique test specimens in steel
ИСРСМ ТК 35
2021-08-02
prEN ISO 16526-1
Испитување без разрушување - Мерење и проценка на напонот на рендгенската цевка - Дел 1: Метод со разделувач на напонот (ISO 16526-1:2011)
Non-destructive testing - Measurement and evaluation of the X-ray tube voltage - Part 1: Voltage divider method (ISO 16526-1:2011)
ИСРСМ ТК 35
2021-08-02
prEN ISO 16526-2
Испитување без разрушување - Мерење и проценка на напонот на рендгенската цевка - Дел 2: Проверка на констаноста со метод на дебел филтер (ISO 16526-2:2011)
Non-destructive testing - Measurement and evaluation of the X-ray tube voltage - Part 2: Constancy check by the thick filter method (ISO 16526-2:2011)
ИСРСМ ТК 35
2021-08-02
prEN ISO 16526-3
Испитување без разрушување - Мерење и проценка на напонот на рендгенската цевка - Дел 3: Спектрометриски метод (ISO 16526-3:2011)
Non-destructive testing - Measurement and evaluation of the X-ray tube voltage - Part 3: Spectrometric method (ISO 16526-3:2011)
ИСРСМ ТК 35
2021-08-02
ISO/NP 18595; prEN ISO 18595 rev
Електроотпорно заварување - Точкасто заварување на алуминиум и алуминиумски легури - Заварливост, заварување и испитување
Resistance welding - Spot welding of aluminium and aluminium alloys - Weldability, welding and testing
ИСРСМ ТК 35
2021-08-02
ISO/WD 21904-1; prEN ISO 21904-1
Здравјето и безбедноста во заварување и сродни постапки – Опрема за прифаќање и одделување на пареа од заварување - Дел 1: Општи барања (ISO/DIS 21904-1:2019)
Health and safety in welding and allied processes - Equipment for capture and separation of welding fume - Part 1: General requirements (ISO/DIS 21904-1:2019)

44 најдени, страна 1 од 3 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3