Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРСМ ТК 8
2020-01-30
2020-04-30
EN 12094-1:2003
Фиксни системи за противпожарна заштита – Делови за системите за гасење пожар со гас – Дел 1: Барања и методи за тестирање електрични апарати со автоматска и одложена контрола
Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 1: Requirements and test methods for electrical automatic control and delay devices
ИСРСМ ТК 8
2020-01-30
2020-04-30
EN 12094-10:2003
Фиксни системи за противпожарна заштита – Делови за системите за гасење пожар со гас – Дел 10: Барања и методи за тестирање мерачи на притисок и прекинувачи на притисок
Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 10: Requirements and test methods for pressure gauges and pressure switches
ИСРСМ ТК 8
2020-01-30
2020-04-30
EN 12094-12:2003
Фиксни системи за противпожарна заштита – Делови за системите за гасење пожар со гас – Дел 12: Барања и методи за тестирање пневматски алармни уреди
Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 12: Requirements and test methods for pneumatic alarm devices
ИСРСМ ТК 8
2020-01-30
2020-04-30
EN 12094-13:2001
Фиксни системи за противпожарна заштита – Делови за системите за гасење пожар со гас – Дел 13: Барања и методи за тестирање контролни и неповратни вентили
Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 13: Requirements and test methods for check valves and non-return valves
ИСРСМ ТК 8
2020-01-30
2020-04-30
EN 12094-2:2003
Фиксни системи за противпожарна заштита – Делови за системите за гасење пожар со гас – Дел 2: Барања и методи за тестирање неелектрични уреди со автоматско управување и со одложено дејствување
Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 2: Requirements and test methods for non-electrical automatic control and delay devices
ИСРСМ Совет
2020-03-30
2020-05-01
EN 50128:2011/A1:2020
Железнички апликации - Системи за комуникација, сигнализација и обработка - Софтвер за системи за контрола и заштита на железницата
Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Software for railway control and protection systems
ИСРСМ Совет
2020-03-30
2020-05-01
EN 50153:2014/A2:2020
Железнички апликации - Возила - Заштитни одредби во врска со електрични опасности
Railway applications - Rolling stock - Protective provisions relating to electrical hazards
ИСРСМ Совет
2020-03-30
2020-05-01
EN 50159:2010/A1:2020
Железнички апликации - Системи за комуникација, сигнализација и обработка - Комуникација поврзана со безбедноста во преносните системи
Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Safety-related communication in transmission systems
ИСРСМ Совет
2020-03-30
2020-05-01
EN 50163:2004/A2:2020
Железнички апликации – Снабдување со напон на влечни системи
Railway applications - Supply voltages of traction systems
ИСРСМ Совет
2020-03-30
2020-05-01
EN 50310:2016/A1:2020
Телекомуникациски мрежни врски за згради и други структури
Telecommunications bonding networks for buildings and other structures
ИСРСМ Совет
2020-03-30
2020-05-01
EN 50553:2012/A2:2020
Железнички апликации
Railway applications - Requirements for running capability in case of fire on board of rolling stock
ИСРСМ Совет
2020-03-30
2020-05-01
EN 50614:2020
Барања за подготовка за повторна употреба на електрична и електронска опрема за отпад
Requirements for the preparing for re-use of waste electrical and electronic equipment
ИСРСМ Совет
2020-03-30
2020-05-01
EN 50636-2-107:2015/A2:2020
Безбедност на апарати за домаќинство и слични уреди - Дел 2-107: Посебни барања
Safety of household and similar appliances - Part 2-107: Particular requirements for robotic battery powered electrical lawnmowers
ИСРСМ Совет
2020-03-30
2020-05-01
EN 50641:2020
Железнички апликации - Фиксни инсталации - Барања за валидација на симулациони алатки кои се користат за дизајнирање на електрични системи за напојување со влечење
Railway applications - Fixed installations - Requirements for the validation of simulation tools used for the design of electric traction power supply systems
ИСРСМ Совет
2020-03-30
2020-05-01
EN 50678:2020
Општа постапка за потврдување на ефективноста на заштитните мерки на електрична опрема по поправка
General procedure for verifying the effectiveness of the protective measures of electrical equipment after repair
ИСРСМ ТК 31
2020-02-28
2020-06-06
prEN 50705
Lighting equipment with radio communication - safety requirements
ИСРСМ Совет
2020-03-30
2020-05-01
EN 55011:2016/A11:2020
Индустриска, научна и медицинска опрема - Карактеристики на нарушување на радиофреквенцијата - Граници и методи на мерење
Industrial, scientific and medical equipment - Radio-frequency disturbance characteristics - Limits and methods of measurement
ИСРСМ Совет
2020-03-30
2020-05-01
EN 55014-1:2017/A11:2020
Електромагнетна компатибилност - Барања за апарати за домаќинство, електрични алати и слични апарати - Дел 1: Емисија
Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission
ИСРСМ Совет
2020-03-30
2020-05-01
EN 55032:2015/A11:2020
Електромагнетна компатибилност на мултимедијална опрема - Барања за емисија
Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission Requirements
ИСРСМ ТК 31
2020-02-28
2020-06-06
EN 60061-1:1993/prA61:2020
Приклучоци и држачи за сијалици со мерки за контрола на меѓусебната заменливост и безбедност – Дел 1: Приклучоци за сијалици
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamps Caps

51 најдени, страна 1 од 3 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3