Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРСМ ТК 17
2020-07-30
2020-09-01
prCEN/TR 15350 rev
Механички вибрации - Упатство за проценка на изложеност на вибрации пренесени преку раката користејќи достапни информации, вклучително и тие што ги дава производителот на машината
Mechanical vibration - Guideline for the assessment of exposure to hand-transmitted vibration using available information including that provided by manufacturers of machinery
ИСРСМ ТК 17
2020-06-30
2020-08-01
prEN 1018 rev
Хемикалии кои се применуваат за третман на вода наменета за потрошувачка од страна на луѓето - Калциум карбонат
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Calcium carbonate
ИСРСМ ТК 17
2020-06-30
2020-08-01
prEN 12120 rev
Хемикалии кои се применуваат за третман на вода наменета за потрошувачка од страна на луѓето - Натриум хидроген сулфит
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium hydrogen sulfite
ИСРСМ ТК 17
2020-06-30
2020-08-01
prEN 12121 rev
Хемикалии кои се применуваат за третман на вода наменета за потрошувачка од страна на луѓето - Натриум дисулфит
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium disulfite
ИСРСМ ТК 17
2020-06-30
2020-08-01
prEN 12123 rev
Хемикалии кои се применуваат за третман на вода наменета за потрошувачка од страна на луѓето - Амониум сулфат
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Ammonium sulfate
ИСРСМ ТК 17
2020-06-30
2020-08-01
prEN 12124 rev
Хемикалии кои се применуваат за третман на вода наменета за потрошувачка од страна на луѓето - Натриум сулфит
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium sulfite
ИСРСМ ТК 17
2020-06-30
2020-08-01
prEN 12125 rev
Хемикалии кои се применуваат за третман на вода наменета за потрошувачка од страна на луѓето - Натриум тиосулфат
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium thiosulfate
ИСРСМ ТК 17
2020-06-30
2020-08-01
prEN 12126 rev
Хемикалии кои се применуваат за третман на вода наменета за потрошувачка од страна на луѓето - Втечнет амонијак
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Liquefied ammonia
ИСРСМ ТК 17
2020-06-30
2020-08-01
prEN 12174 rev
Хемикалии кои се применуваат за третман на вода наменета за потрошувачка од страна на луѓето - Натриум хексафлуоросиликат
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium hexafluorosilicate
ИСРСМ ТК 17
2020-06-30
2020-08-01
prEN 12175 rev
Хемикалии кои се применуваат за третман на вода наменета за потрошувачка од страна на луѓето - Хексафлуоросилицилна киселина
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Hexafluorosilicic acid
ИСРСМ ТК 17
2020-06-30
2020-08-01
prEN 12873-2 rev
Влијание на материјалите врз водата наменета за потрошувачка од страна на луѓето - Влијание како резултат на миграција - Дел 2: Метод на испитување за неметални и и нецементни странично применети материјали
Influence of materials on water intended for human consumption - Influence due to migration - Part 2: Test method for non-metallic and non-cementitious site-applied materials
ИСРСМ ТК 17
2020-06-30
2020-08-01
EN 12897:2016+A1:2020
Снабдување со вода - Спецификација за индиректно загреани невентилирани (затворени) акумулирани греачи за вода
Water supply - Specification for indirectly heated unvented (closed) storage water heaters
ИСРСМ ТК 17
2020-06-30
2020-08-01
prEN 1421 rev
Хемикали кои се применуваат за третман на вода наменета за потрошувачка од страна на луѓето - Амониум хлорид
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Ammonium chloride
ИСРСМ ТК 17
2020-06-30
2020-08-01
prEN 14664 rev
Хемикалии кои се применуваат за третман на вода наменета за потрошувачка од страна на луѓето - Железо (III) сулфат, цврст (идентичен со EN 14664:2004)
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Iron (III) sulfate, solid
ИСРСМ ТК 17
2020-06-30
2020-08-01
prEN 14805 rev
Хемикалии кои се применуваат за третман на вода наменета за потрошувачка од страна на луѓето - Натриум хлорид за електрохлорирање на лице место со примена на немембранска технологија
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium chloride for on site electrochlorination using non-membrane technology
ИСРСМ ТК 17
2020-06-30
2020-08-01
prEN 1488 rev
Градбени вентили - Групи за експанзија - Испитувања и барања
Building valves - Expansion groups - Tests and requirements
ИСРСМ ТК 17
2020-06-30
2020-08-01
prEN 15028 rev
Хемикалии кои се применуваат за третман на вода наменета за потрошувачка од странана луѓето - Натриум хлорат
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium chlorate
ИСРСМ ТК 17
2020-06-30
2020-08-01
prEN 15030 rev
Хемикалии кои се применуваат за третман на вода наменета за потрошувачка од страна на луѓето - Соли на сребро за превентивна употреба
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Silver salts for intermittent use
ИСРСМ ТК 17
2020-06-30
2020-08-01
prEN 15031 rev
Хемикалии кои се применуваат за третман на вода во базени - Коагуланти базирани на алуминиум
Chemicals used for treatment of swimming pool water - Aluminium based coagulants
ИСРСМ ТК 17
2020-06-30
2020-08-01
prEN 15072 rev
Хемикалии кои се применуваат за третман на вода во базени - Натриум дихлороизоцијанурат, анхидрид
Chemicals used for treatment of swimming pool water - Sodium dichloroisocyanurate, anhydrous

111 најдени, страна 1 од 6 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6