Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРСМ ТК 10
2021-03-30
2021-05-01
CLC IEC/TS 61980-2:2020
Системи за бежичен пренос на енергија (WPT) на електрични возила - Дел 2: Посебни барања за поврзување помеѓу електричното друмско возило(EV) и комуникациската инфраструктура.
Systèmes de transfert de puissance sans fil (WPT) pour véhicules électriques - Partie 2 : Exigences spécifiques en matière de communication entre un véhicule électrique routier et l''infrastructure
ИСРСМ ТК 10
2021-03-30
2021-05-01
CLC IEC/TS 61980-3:2020
Системи за бежичен пренос на енергија (WPT) на електрични возила - Дел 3: Посебни барања за системите на бежичен пренос на енергија со магнетно поле.
Electric vehicle wireless power transfer (WPT) systems - Part 3: Specific requirements for the magnetic field wireless power transfer systems
ИСРСМ ТК 34
2021-03-30
2021-05-01
prEN ISO/IEEE 11073-10201 rev
Информатика во здравство - Точка на згрижување - Комуникација со медицински уред од местото на згрижување - Дел 10201: Доменски модел за информации (ISO/IEEE 11073-10201:2004)
Health informatics - Point-of-care medical device communication - Part 10201: Domain information model
ИСРСМ ТК 32
2021-04-30
2021-06-01
CLC/FprTS 50703-1
Компоненти на системи за громобранска заштита (LPSC) – Дел 1: Испитни барања за метални спојки што се користат кај системи за громобранска заштита
Lightning Protection System Components (LPSC) - Part 1: Testing requirements for metal sheets'' joints used in LPS
ИСРСМ ТК 1
2021-03-30
2021-05-01
CLC IEC/TS 60079-39:2019/AC:2020-12
Експлозивни атмосфери - Дел 39: Самосигурни безбедносни системи со електронски контролирано ограничување на траење искра
Explosive atmospheres - Part 39: Intrinsically safe systems with electronically controlled spark duration limitation
ИСРСМ ТК 1
2021-03-30
2021-05-01
CLC IEC/TS 60079-43:2021
Експлозивни атмосфери - Дел 43: Опрема наменета за неповолни работни услови
Explosive atmospheres - Part 43: Equipment in adverse service conditions
ИСРСМ Совет
2021-03-30
2021-05-01
EN 17210:2021
Пристапност и употребливост на изградената средина - Функционални барања
Accessibility and usability of the built environment - Functional requirements
ИСРСМ ТК 34
2021-03-30
2021-07-01
FprEN 17529
Заштита на податоци и приватност по дизајн и пред-дефинирано
Data protection and privacy by design and by default
ИСРСМ ТК 21
2021-03-30
2021-05-01
EN 50290-2-24:2021
Комуникациски кабли – Дел 2-24: Општи правила за проектирање и конструкција – Полиетиленско плаштирање
Communication cables - Part 2-24: Common design rules and construction - Polyethylene sheathing compounds
ИСРСМ ТК 21
2021-03-30
2021-05-01
EN 50290-2-27:2021
Комуникациски кабли – Дел 2-27: Општи правила за проектирање и конструкција – Термопластични соединенија за плаштирање кои се безхалогени и отпорни на пламен (HFFR)
Communication cables - Part 2-27: Common design rules and construction - Halogen free polyolefin based sheathing compounds for cables having improved flame and fire properties (HFFR)
ИСРСМ ТК 1
2021-03-30
2021-05-01
EN 50291-1:2018/AC:2021-01
Гасни детектори - Електрични апарати за откривање на присуство на јаглероден моноксид во домашни простории – Дел 1: Методи на испитување и технички барања
Gas detectors - Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic premises - Part 1: Test methods and performance requirements
ИСРСМ ТК 32
2021-04-30
2021-06-01
prEN 50374
Возила со жичано управување (идентичен со EN 50374:2004 )
Conductor carts
ИСРСМ Совет
2021-03-30
2021-05-01
EN 50488:2021
Железнички апликации - Безбедносни мерки за персоналот кој работи на или во близина на надземни преносни контактни водови (идентичен со CLC/TR 50488:2006)
Railway applications - Fixed installations - Electrical protective measures for working on or near an overhead contact line system and/or its associated return circuit
ИСРСМ Совет
2021-03-30
2021-05-01
EN 50696:2021
Контакт интерфејс за уред за автоматска врска
Contact Interface for Automated Connection Device
ИСРСМ ТК 32
2021-04-30
2021-06-01
prEN 50708-3-4
Power transformers - Additional European requirements - Part 3-4: Large power transformer - Special tests for corrugated tank and radiators
ИСРСМ ТК 1
2021-03-30
2021-05-01
prEN 60079-11:2020
Експлозивни атмосфери -Дел 11: Опрема заштитена со самозаштита „i"
Explosive atmospheres - Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i"
ИСРСМ ТК 21
2021-03-30
2021-05-01
EN 60332-1-2:2004/A12:2020
Испитување на електрични и оптички кабли во услови на пламен - Дел 1-2: Испитување на вертикално ширење на пламен за единечно изолирана жица или кабел - Процедура за претходно измешан пламен со моќност од 1 kW
Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable - Procedure for 1 kW pre-mixed flame
ИСРСМ ТК 31
2021-03-30
2021-07-01
EN 60598-2-22:2014/prA2:2020
Светилки - Дел 2-22: Посебни барања - Светилки за нужно осветление
Luminaires - Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for emergency lighting
ИСРСМ ТК 32
2021-04-30
2021-06-01
EN 60700-1:2015/prA1:2021
Thyristor valves for high voltage direct current (HVDC) power transmission - Part 1: Electrical testing
ИСРСМ ТК 32
2021-04-30
2021-06-01
EN 60700-2:2016/prA1:2021
Thyristor valves for high voltage direct current (HVDC) power transmission - Part 2: Terminology

125 најдени, страна 1 од 7 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7