Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРСМ Совет
2020-10-30
2020-12-01
ISO/IEC FDIS 20000-1
Информациска технологија – Управување со услуги -- Дел 1: Барања за систем за управување со услуги
Information technology -- Service management Service management system requirements
ИСРСМ ТК 32
2020-10-30
2020-12-01
CLC/FprTS 50703-2
Компоненти на системи за громобранска заштита (LPSC) – Дел 2:
Lightning Protection System Components (LPSC) - Part 2: Specific testing requirements for LPS components used in explosive atmospheres
ИСРСМ ТК 37
2020-10-30
prCEN/TR 10317 rev
Европски сертифицирани референтни материјали (EURONORM-CRMs) за определување на хемискиот состав на железни и челични производи подготвени под надзор на Европскиот комитет за стандардизација за железо и челик
European certified reference materials (EURONORM-CRMs) for the determination of the chemical composition of iron and steel products
ИСРСМ ТК 25
2020-09-30
2020-11-01
FprCEN/TR 14245
Цемент – Упатство за примена на EN 197-2: Оцена и потврда на постојаност на својствата
Cement - Guidelines for the application of EN 197-2: Assessment and verification of constancy of performance
ИСРСМ ТК 13
2020-10-30
2020-11-15
CEN/TR 17063:2017
Храни од растително потекло - Мултиметод за определување остатоци од пестициди со помош на GC или LC – анализа која вклучува екстракција со ацетонитрил/ распределба и прочистување со дисперзивен SPE - QuEChERS - метод - Валидација на податоци од модуларен QuEChERS-method
Foods of plant origin - Multimethod for the determination of pesticide residues using GC- or LC-based analysis following acetonitrile extraction/partitioning and cleanup by dispersive SPE - Validation data of the modular QuEChERS-method
ИСРСМ ТК 37
2020-10-30
prEN 10210-3
Конструкциски, завршно обработени на топло, шупливи профили од нелегирани ситнозрнести челици - Дел 3: Технички услови за испорака за цели на машинско инженерство
Hot finished steel structural hollow sections - Part 3: Technical delivery conditions for mechanical engineering purposes
ИСРСМ ТК 37
2020-10-30
prEN 10219-3
Конструкциски, ладно обликувани, заварени, шупливи профили од нелегирани ситнозрнести челици - Дел 3:Технички услови за испорака за цели на машинско инженерство
Cold formed welded steel structural hollow sections - Part 3: Technical delivery conditions for mechanical engineering purposes
ИСРСМ ТК 37
2020-10-30
2020-12-01
prEN 10372
Систем на квалитет за следење на производи од рамен челик со употреба на баркод - Печатење, читање и обработка на информации
Quality tracking system for flat steel products using barcode - Printing, reading and information processing
ИСРСМ ТК 25
2020-09-30
2020-11-01
FprEN 1097-2
Испитување механички и физички својства на агрегати - Дел 2: Методи за определување отпорност на дробење
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 2: Methods for the determination of resistance to fragmentation
ИСРСМ ТК 25
2020-09-30
2020-11-01
FprEN 1097-8
Испитување за механички и физички својства на агрегати – Дел 8: Определување вредност на полиран камен
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 8: Determination of the polished stone value
ИСРСМ ТК 25
2020-09-30
2020-11-01
FprEN 12390-12
Испитување оцврснат бетон - Дел 12:
Testing hardened concrete - Part 12: Determination of the carbonation resistance of concrete - Accelerated carbonation method
ИСРСМ ТК 25
2020-09-30
2020-11-01
EN 12390-16:2019
Испитување оцврснат бетон - Дел 16: Определување на
Testing hardened concrete - Part 16: Determination of the shrinkage of concrete
ИСРСМ ТК 25
2020-09-30
2020-11-01
EN 12390-17:2019
Испитување оцврснат бетон - Дел 17: Определување на
Testing hardened concrete - Part 17: Determination of creep of concrete in compression
ИСРСМ ТК 37
2020-10-30
2020-12-01
EN 12449:2016+A1:2019
Бакар и бакарни легури – Бесшевни, кружни цевки за општа намена
Copper and copper alloys - Seamless, round tubes for general purposes
ИСРСМ ТК 36
2020-10-30
2020-12-01
EN 13100-2:2019
Недесктруктивно тестирање на заварени споеви на термопластични полу-готови производи – Дел 2: Радиографско тестирање со X-зраци
Non-destructive testing of welded joints in thermoplastics semi- finished products - Part 2: X-ray radiographic testing
ИСРСМ ТК 36
2020-10-30
2020-12-01
prEN 13598-1
Пластични цевководни системи за подземен одвод и канализација без притисок – Непластифициран поли(винил хлорид), (PVC-U), поли(пропилен) (РP) и поли(етилен) (PE) – Дел 1: Спецификации за помошни фитинзи вклучувајќи и плитки контролни комори
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 1: Specifications for ancillary fittings and shallow chambers
ИСРСМ ТК 36
2020-10-30
2020-12-01
prEN 13598-2
Пластични цевководни системи за подземен одвод и канализација без притисок – Непластифициран поли(винил хлорид), (PVC-U), поли(пропилен) (РР) и поли(етилен) (РЕ) – Дел 2: Спецификации за шахти и контролни комори
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 2: Specifications for manholes and inspection chambers
ИСРСМ ТК 13
2020-10-30
2020-11-15
EN 14110:2019
Деривати од масти и масла - Метил естер на масни киселини (FAME) - Определување содржина на метанол
Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters - Determination of methanol content
ИСРСМ ТК 4
2020-09-30
2020-11-01
prEN 14735 rev
Карактеризација на отпад – Подготовка на примерок од отпад за испитувања на еко-токсичност
Characterization of waste - Preparation of waste samples for ecotoxicity tests
ИСРСМ ТК 13
2020-10-30
2020-11-15
EN 15510:2017
Храна за животни - Методи за земање примероци и анализа -Определување калциум, натриум, фосфор, магнезиум, калиум, железо, цинк, бакар, манган, кобалт, молибден и олово со ICP-AES
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of calcium, sodium, phosphorus, magnesium, potassium, iron, zinc, copper, manganese, cobalt, molybdenum and lead by ICP-AES

275 најдени, страна 1 од 14 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7