Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРСМ ТК 10
2020-12-28
2021-02-01
ISO/FDIS 26262-1
Друмски возила - Функционална безбедност - Дел 1: Речник – лексикон
Road vehicles — Functional safety — Part 1: Vocabulary
ИСРСМ ТК 10
2020-12-28
2021-02-01
ISO/FDIS 26262-10
Друмски возила - Функционална безбедност - Дел 10: Упатство за ISO 26262
Road vehicles - Functional safety - Part 10: Guidelines on ISO 26262
ИСРСМ ТК 10
2020-12-28
2021-02-01
ISO/FDIS 26262-11
Друмски возила - Функционална безбедност - Дел 11: Упатства за примена на ISO 26262 на полупроводници
Road vehicles - Functional safety - Part 11: Guidelines on application of ISO 26262 to semiconductors
ИСРСМ ТК 10
2020-12-28
2021-02-01
ISO/FDIS 26262-12
Друмски возила - Функционална безбедност - Дел 12: Адаптација на ISO 26262 за мотоцикли
Road vehicles — Functional safety — Part 12: Adaptation of ISO 26262 for motorcycles
ИСРСМ ТК 10
2020-12-28
2021-02-01
ISO/FDIS 26262-2
Друмски возила - Функционална безбедност - Дел 2: Менаџмент на функционална безбедност
Road vehicles — Functional safety — Part 2: Management of functional safety
ИСРСМ ТК 10
2020-12-28
2021-02-01
ISO/FDIS 26262-3
Друмски возила - Функционална безбедност - Дел 3: Фаза на концепт
Road vehicles — Functional safety — Part 3: Concept phase
ИСРСМ ТК 10
2020-12-28
2021-02-01
ISO/FDIS 26262-4
Друмски возила - Функционална безбедност - Дел 4: Развој на производ на ниво на систем
Road vehicles — Functional safety — Part 4: Product development at the system level
ИСРСМ ТК 10
2020-12-28
2021-02-01
ISO/FDIS 26262-5
Друмски возила - Функционална безбедност - Дел 5: Развој на производ на хардверско ниво
Road vehicles — Functional safety — Part 5: Product development at the hardware level
ИСРСМ ТК 10
2020-12-28
2021-02-01
ISO/FDIS 26262-6
Друмски возила - Функционална безбедност - Дел 6: Развој на производот на софтверско ниво
Road vehicles — Functional safety — Part 6: Product development at the software level
ИСРСМ ТК 10
2020-12-28
2021-02-01
ISO/FDIS 26262-7
Друмски возила - функционална безбедност - Дел 7: Производство, работење, сервисирање и повлекување од функција
Road vehicles - Functional safety - Part 7:Production, operation, service and decommisssioning
ИСРСМ ТК 10
2020-12-28
2021-02-01
ISO/FDIS 26262-8
Друмски возила - Функционална безбедност - Дел 8: Поддршка на процеси
Road vehicles - Functional safety - Part 8:Supporting processes
ИСРСМ ТК 10
2020-12-28
2021-02-01
ISO/FDIS 26262-9
Друмски возила - Функционална безбедност - Дел 9:Автомобилско безбедносно интегративно ниво (ASIL)- ориентирани и безбедносно ориентирани анализи
Road vehicles - Functional safety - Part 9: Automotive safety integrity level (ASIL)-oriented and safety-oriented analyses
ИСРСМ ТК 7
2020-12-30
2021-02-01
FprCEN/TR 15367-1
Нафтени производи - Упатство за добро одржување - Дел 1: Автомобилски дизел горива
Petroleum products - Guidelines for good housekeeping - Part 1: Automotive diesel fuels
ИСРСМ ТК 8
2020-12-30
2021-02-01
ISO/NP TR 52120-2; prCEN/TR 52120-2
Енергетски карактеристики на згради –Влијание на автоматика за објекти, регулации и управување на објекти – Дел 2 – Објаснување и оправдување за ISO 52120-1
Energy performance of buildings - Contribution of building automation and controls and building management - Part 2: Explanation and justification of ISO 52120-1
ИСРСМ ТК 8
2020-12-30
2021-02-01
prEN 12094-8 rev
Фиксни системи за противпожарна заштита - Делови за системите за гасење пожар со гас - Дел 8: Барања и методи на испитување на спојки
Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 8: Requirements and test methods for connectors
ИСРСМ ТК 8
2020-12-30
2021-02-01
prEN 12101-6 rev
Системи за контрола на чад и топлина - Дел 6: Спецификација на системите со диференцијален притисок - Гарнитури
Smoke and heat control systems - Part 6: Specification for pressure differential systems – Kits
ИСРСМ ТК 8
2020-12-30
2021-02-01
prEN 1264-4 rev
Површински системи за греење и ладење со вода - Дел 4: Инсталирање
Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 4: Installation
ИСРСМ ТК 8
2020-12-30
2021-02-01
prEN 13321-1 rev
Отворена комуникација со податоци за автоматизација на објекти, регулации и управување на објекти – Електронски систем за индивидуални и други станбени објекти – Дел 1: Барања за производ и систем
Open data communication in building automation, controls and building management - Home and building electronic system - Part 1: Product and system requirements
ИСРСМ ТК 8
2020-12-30
2021-02-01
prEN 1366-10 rev
Тестови за пожарна отпорност на сервисни инсталации –Дел 10: Контролни придушувачи на чад
Fire resistance tests for service installations - Part 10: Smoke control dampers
ИСРСМ ТК 8
2020-12-30
2021-02-01
prEN 1366-3 rev
Тестови за пожарна отпорност на сервисни инсталации - Дел 3: Пенетрациски пломби
Fire resistance tests for service installations - Part 3: Penetration seals

95 најдени, страна 1 од 5 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5