Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРСМ ТК 21
2021-07-22
2021-09-01
CLC/prTS 50659
Електромагнетни карактеристики на системи за управување и полагање на кабли (CMS)
Electromagnetic characteristics of linear cable management systems (CMS)
ИСРСМ ТК 1
2021-07-22
2021-09-01
CLC IEC/TS 60079-47:2021
Експлозивни атмосфери – Дел 47:Зашита на опрема со двожичен самосигурен Ethernet концепт(2-WISE)
Explosive atmospheres - Part 47: Equipment protection by 2-wire intrinsically safe Ethernet concept (2-WISE)
ИСРСМ ТК 36
2021-07-01
2021-09-01
Статични термопластични резервоари за надземно складирање на масла за греење во домаќинството, керозин и дизел горива - Моделирање со надувување и ротационо моделирање на полиетиленски резервоари направени од анјонски полимеризиран полиамид 6 – Барања и методи на испитување
Static thermoplastic tanks for above ground storage of domestic heating oils, kerosene and diesel fuels - Blow moulded and rotationally moulded polyethylene tanks and rotationally moulded tanks made of anionically polymerized polyamide 6 - Requirements and test methods
ИСРСМ ТК 7
2021-07-30
2021-09-01
prEN 15199-1 rev
Нафтени производи - Одредување на опсегот на вриење со гасна хроматографија - Дел 1: Средни дестилати и масла за подмачкување
Petroleum products - Determination of boiling range distribution by gas chromatography method - Part 1: Middle distillates and lubricating base oils
ИСРСМ ТК 7
2021-07-30
2021-09-01
prEN 15199-3
Нафтени производи - Метода за определување на распон на вриење со гасна хромотаграфска метода- Дел 3: Сурова нафта
Petroleum products - Determination of boiling range distribution by gas chromatography method - Part 3: Crude oil
ИСРСМ ТК 7
2021-07-30
2021-09-01
prEN 15199-4 rev
Нафтени производи - Метода за определување на распон на вриење со гасна хромотаграфска метода – Дел 4: Лесни фракции на сурова нафта
Petroleum products - Determination of boiling range distribution by gas chromatography method - Part 4: Light fractions of crude oil
ИСРСМ ТК 1
2021-07-22
2021-09-01
prEN 50176
Стационарна опрема наменета за електростатско нанесување на облога од запалив течен материјал - Безбедносни барања
Automatic electrostatic application systems for ignitable coating materials - Safety requirements
ИСРСМ ТК 21
2021-07-22
2021-09-01
prEN 50288-12-2
Метални кабли со повеќе елементи кои се користат во аналогна и дигитална комуникација и контрола – Дел 12 -2: Секциска спецификација за екранизирани кабли карактеризирани од 1MHz до 2 000 MHz - Кабли во Работна област
Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 12-2: Sectional specification for screened cables characterised from 1 MHz up to 2000 MHz - Work Area cables
ИСРСМ ТК 21
2021-07-22
2021-09-01
prEN 50288-13-2
Метални кабли со повеќе елементи кои се користат во аналогна и дигитална комуникација и контрола – Дел 13 – 2: Секциска спецификација за екранизирани кабли карактеризирани од 1MHz до 2 000 MHz - Кабли во Работна област
Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 13-2: Sectional specification for outer screened cables characterised from 1 MHz up to 2000 MHz - Work Area cables
ИСРСМ ТК 21
2021-07-22
2021-09-01
prEN 50288-7
Метални кабли со повеќе елементи кои се користат во аналогна и дигитална комуникација и контрола - Дел 7: Секциска спецификација за инструментациски и контролни кабли
Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 7: Sectional specification for instrumentation and control cables
ИСРСМ ТК 21
2021-07-22
2021-09-01
EN 50525-1:2011/prA1:2021
Електрични кабли - Ниско напонски кабли за напони до и вклучувајќи 450/750 V (U0/U) – Дел1: Општи барања
Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 1: General requirements
ИСРСМ ТК 21
2021-07-22
2021-09-01
EN 61534-21:2014/A11:2021
Енергетски разводни системи - Дел 21: Посебни барања за енергетски разводни системи наменети за монтирање на ѕид и плафон (таван)
Powertrack systems - Part 21: Particular requirements for powertrack systems intended for wall and ceiling mounting
ИСРСМ ТК 21
2021-07-22
2021-09-01
EN 61534-22:2014/A11:2021
Енергетски разводни системи - Посебни барања за енергетски разводни системи наменети за подземни и надземни инсталации
Powertrack systems - Part 22: Particular requirements for powertrack systems intended for onfloor or underfloor installation
ИСРСМ ТК 10
2021-07-22
2021-09-01
EN IEC 61851-21-2:2021
Системи за напојување на електрични возила - Дел 21-2: Барања за електрични возила за конектирање преку проводник кон AC/DC напојување – Барања за EMC за надворешни системи за полнење на елекрични возила
Electric vehicle conductive charging system - Part 21-2: Electric vehicle requirements for conductive connection to an AC/DC supply - EMC requirements for off board electric vehicle charging systems
ИСРСМ ТК 21
2021-07-22
2021-09-01
prEN IEC 60127-6:2021
Минијатурни осигурувачи – Дел 6: Држачи за минијатурни осигурувачи со топливи вметоци
Miniature fuses - Part 6: Fuse-holders for miniature fuse-links
ИСРСМ ТК 21
2021-07-22
2021-09-01
EN IEC 60230:2018/prA1:2021
Импулсни испитувања на кабли и нивни прибори
Impulse tests on cables and their accessories
ИСРСМ ТК 21
2021-07-22
2021-09-01
prEN IEC 60317-84:2020
Спецификација за посебни видови на жици за намотки - Дел 84: Бакарна жица со кружен напречен пресек лакирана со полиестеримид, класа 200
Specifications for particular types of winding wires – Part 84: Polyesterimide enamelled round copper wire, class 200
ИСРСМ ТК 21
2021-07-22
2021-09-01
EN IEC 60947-4-1:2019/AC:2021-04
Нисконапонска расклопна опрема - Дел 4-1: Контактори и мотор-стартери - Електромеханички контактори и мотор-стартери
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-1: Contactors and motor-starters - Electromechanical contactors and motor-starters
ИСРСМ ТК 21
2021-07-22
2021-09-01
EN IEC 60947-5-2:2020/prAA
Нисконапонска расклопна опрема - Дел 5-2: Уреди за управување струјни кола и расклопни елементи - Близински бесконтактни прекинувачи
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-2: Control circuit devices and switching elements - Proximity switches
ИСРСМ ТК 21
2021-07-22
2021-09-01
EN 61534-21:2014/A1:2021
Енергетски разводни системи - Дел 21: Посебни барања за енергетски разводни системи наменети за монтирање на ѕид и плафон (таван)
Powertrack systems - Part 21: Particular requirements for powertrack systems intended for wall and ceiling mounting

46 најдени, страна 1 од 3 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3