Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРСМ ТК 8
2020-01-30
2020-04-30
EN 12094-1:2003
Фиксни системи за противпожарна заштита – Делови за системите за гасење пожар со гас – Дел 1: Барања и методи за тестирање електрични апарати со автоматска и одложена контрола
Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 1: Requirements and test methods for electrical automatic control and delay devices
ИСРСМ ТК 8
2020-01-30
2020-04-30
EN 12094-10:2003
Фиксни системи за противпожарна заштита – Делови за системите за гасење пожар со гас – Дел 10: Барања и методи за тестирање мерачи на притисок и прекинувачи на притисок
Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 10: Requirements and test methods for pressure gauges and pressure switches
ИСРСМ ТК 8
2020-01-30
2020-04-30
EN 12094-12:2003
Фиксни системи за противпожарна заштита – Делови за системите за гасење пожар со гас – Дел 12: Барања и методи за тестирање пневматски алармни уреди
Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 12: Requirements and test methods for pneumatic alarm devices
ИСРСМ ТК 8
2020-01-30
2020-04-30
EN 12094-13:2001
Фиксни системи за противпожарна заштита – Делови за системите за гасење пожар со гас – Дел 13: Барања и методи за тестирање контролни и неповратни вентили
Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 13: Requirements and test methods for check valves and non-return valves
ИСРСМ ТК 8
2020-01-30
2020-04-30
EN 12094-2:2003
Фиксни системи за противпожарна заштита – Делови за системите за гасење пожар со гас – Дел 2: Барања и методи за тестирање неелектрични уреди со автоматско управување и со одложено дејствување
Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 2: Requirements and test methods for non-electrical automatic control and delay devices
ИСРСМ Совет
2020-02-28
2020-04-01
prEN 12255-16
Постројки за третман на отпадни води - Дел 16: Физичка (механичка) филтрација (идентичен со EN 12255-16:2005)
Wastewater treatment plants - Part 16: Physical (mechanical) filtration
ИСРСМ Совет
2020-02-28
2020-04-01
EN 12453:2017/prA1
Индустриски, трговски и гаражни врати и порти – Безбедност во употребата на електрични врати- Барања
Industrial, commercial and garage doors and gates - Safety in use of power operated doors - Requirements and test methods
ИСРСМ ТК 31
2019-11-30
2020-03-01
prEN 12464-1
Светлина и осветление - Осветление на работни места - Дел 1: Работни места во затворени простори
Light and lighting - Lighting of work places - Part 1: Indoor work places
ИСРСМ Совет
2020-02-28
2020-04-01
EN 12604:2017/prA1
Индустриски, трговски и гаражни врати и порти – Механички аспекти – Барања
Industrial, commercial and garage doors and gates - Mechanical aspects - Requirements and test methods
ИСРСМ Совет
2020-02-28
2020-04-01
prEN 13094
Резервоари за транспорт на опасни материи - Метални резервоари со работен притисок што не надминува 0,5 бари - Проектирање и конструкција
Tanks for the transport of dangerous goods - Metallic gravity discharge tanks - Design and construction
ИСРСМ Совет
2020-02-28
2020-04-01
prEN 13231-2
Опрема за железници - Пруга - Прифаќање на работите - Дел 3: Прифаќање на репрофилирани шини на пруга
Railway applications - Track - Acceptance of works - Part 2: Acceptance of reprofiling rails in plain line, switches, crossings and expansion devices
ИСРСМ Совет
2020-02-28
2020-04-01
EN 13445-10:2015/prA1:2019

Unfired pressure vessels - Part 10: Additional requirements for pressure vessels of nickel and nickel alloys
ИСРСМ Совет
2020-02-28
2020-04-01
prEN 13445-12

Unfired pressure vessels - Part 12: Additional requirements for pressure vessels of copper and copper alloys
ИСРСМ Совет
2020-02-28
2020-04-01
EN 13445-3:2014/prA20:2019

Unfired pressure vessels - Part 3: Design
ИСРСМ Совет
2020-02-28
2020-04-01
prEN 13523-18
Калеми од метали со превлека - Методи на испитување - Дел 18: Отпорност на појава на флеки (идентичен со EN 13523-18:2002)
Coil coated metals - Test methods - Part 18: Resistance to staining
ИСРСМ Совет
2020-02-28
2020-04-01
prEN 13523-20
Калеми од метали со превлека - Методи на испитување - Дел 20: Атхезија на пена
Coil coated metals - Test methods - Part 20: Foam adhesion
ИСРСМ Совет
2020-02-28
2020-04-01
prEN 13523-6
Калеми од метали со превлека - Методи на испитување - Дел 6: Атхезија по втиснување (со постапка на извлекување) (идентичен со EN 13523-6:2002)
Coil coated metals - Test methods - Part 6: Adhesion after indentation (cupping test)
ИСРСМ Совет
2020-02-28
2020-04-01
prEN 14730-2
Опрема за железници - Пруга - Aлуминотермиско заварување на шини - Дел 2: Kвалификуваност на алуминотермиските заварувачи, одобрување на изведувачите и прифаќање на заварените споеви (идентичен со (EN 14730-2:2006)
Railway applications - Track - Aluminothermic welding of rails - Part 2: Qualification of aluminothermic welders, approval of contractors and acceptance of welds
ИСРСМ Совет
2020-02-28
2020-04-01
prEN 15714-5
Индустриски вентили –
Industrial valves - Actuators - Part 5: Pneumatic linear actuators for industrial valves — Basic requirements
ИСРСМ Совет
2020-02-28
2020-04-01
EN 16334:2014/prA1:2019
Железнички апликации – Патнички алармен систем – Дел 1:
Railway applications - Passenger Alarm System - Part 1: System requirements for mainline rail

137 најдени, страна 1 од 7 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7