Logo Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Јуриj Гагарин, бр.15, кат 3, 1000 Скопје
Тел.+ 389 (0)2 3247 150
Date: 2020-12-04
Time: 07:14


Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
FprCEN/TR 17448
Простор - Употреба на позиционирање засновано на GNSS за интелигентни транспортни системи на патот (ITS) - Метрика и нивоа на изведба детална дефиниција
Space - Use of GNSS-based positioning for road Intelligent Transport Systems (ITS) - Metrics and Performance levels detailed definition
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
prEN 12778
Опрема за готвење - Садови за готвење под притисок за домашна употреба
Cookware - Pressure cookers for domestic use
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
prEN 13555
Прирабници и нивни врски - Параметри на затинката и постапки на испитување битни за конструктивните правила за врски со кружни прирабници со затинки
Flanges and their joints - Gasket parameters and test procedures relevant to the design rules for gasketed circular flange connections
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
prEN 14081-3
Структури од дрвен материјал – Структурен дрвен материјал класифициран според јачина со правоаголен напречен пресек- Дел 3: Машинско класифицирање; дополнителни барања за контрола на фабричко производство
Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 3: Machine grading; additional requirements for factory production control
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
prEN 14772
Прирабници и нивни врски - Контрола на квалитетот и испитување на затинките во согласност со серијата стандарди EN 1514 и EN 12560 (идентичен со EN 14772:2005)
Flanges and their joints - Quality assurance inspection and testing of gaskets in accordance with the series of standards EN 1514 and EN 12560
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN 1514-2:2014/prA1:2019
Прирабници и нивни споеви - Дихтунзи за прирабници назначени PN - Дел 2: Дихтунзи со спирални рани за употреба со челични прирабници
Flanges and their joints - Gaskets for PN-designated flanges - Part 2: Spiral wound gaskets for use with steel flanges
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN 16602-60-14:2020
Обезбедување на вселенски производи - Постапка за олеснување - ЕЕЕ компоненти
Space product assurance - Relifing procedure - EEE components
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN 16603-20:2020
Вселенско инженерство - Електрично и електронско
Space engineering - Electrical and electronic
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN 16603-20-21:2020
Вселенско инженерство - Барања за интерфејс за електрични погони
Space engineering - Interface requirements for electrical actuators
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN 16603-32-10:2020
Вселенско инженерство - Структурни фактори на безбедност за хардверот за вселенски летови
Space engineering - Structural factors of safety for spaceflight hardware
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN 16603-60-20:2020
Вселенско инженерство - Терминологија на сензори на везди и спецификации за изведба
Space engineering - Star sensor terminology and performance specification
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
prEN 17432
Спакувани ладилници за прошетки во ладни простории - Тестирање на класификација, перформанси и потрошувачка на енергија
Packaged refrigerating units for walk-in cold rooms - Classification, performance and energy consumption testing
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
prEN 17435
Површини за спортски области - Метод на испитување за одредување на критериум за повреда на главата (HIC) и критична висина на пад (CFH)
Surfaces for sports areas - Test method for the determination of Head Injury Criterion (HIC) and Critical Fall Height (CFH)
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
prEN 17444
Превенција од допинг во спортот - Добар развој и производствени практики насочени кон спречување на присуство на забранети супстанции во храната наменета за спортски лица и додатоци на храна
Doping prevention in sport — Good development and manufacturing practices aimed at preventing the presence of prohibited substances in food intended for sports people and food supplements
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
prEN 266
Зидни покривки во ролни- Спецификација за текстилни зидни покривки (идентичен со EN 266:1991)
Wall coverings in roll form - Specification for textile wall coverings
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
prEN 286-1
Едноставни садови под притисок неизложени на оган за чување на воздух или азот. Дел 1 : Садови под притисок за општа употреба
Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen - Part 1: Pressure vessels for general purposes
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
prEN 286-2
Едноставни садови под притисок неизложени на оган за чување на воздух или азот. Дел 2: Садови под притисок за системи за воздушно кочење и за нивни помошни системи за моторни возила и приколки (идентичен со EN 286-2:1992)
Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen - Part 2: Pressure vessels for air braking and auxiliary systems for motor vehicles and their trailers
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
prEN 286-3
Едноставни садови под притисок неизложени на оган за чување на воздух или азот. Дел 3: Челични садови под притисок за помошна опрема за воздушно кочење и пневматска опрема за железнички возен парк (идентичен со EN 286-3:1994)
Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen - Part 3: Steel pressure vessels designed for air braking equipment and auxiliary pneumatic equipment for railway rolling stock
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
prEN 286-4
Едноставни садови под притисок неизложени на оган за чување на воздух или азот. Дел 4: Садови под притисок од алуминиумски легури за опрема за воздушно кочење и помошна пневматска опрема за железнички возен парк (идентичен со EN 286-4:1994)
Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen - Part 4: Aluminium alloy pressure vessels designed for air braking equipment and auxiliary pneumatic equipment for railway rolling stock
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
FprEN 2960:2019
Воздухопловна серија - Легура на база на никел отпорна на топлина (Ni-P101HT) - Ладно обработено и третирано со раствор - Лента за обработка на сврзувачки елементи - 3 mm ≤ D ≤ 50 mm
Aerospace series - Heat resisting nickel base alloy (Ni-P101HT) - Cold worked and solution treated - Bar for machining for fasteners - 3 mm ≤ D ≤ 50 mm

152 најдени, страна 1 од 8 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7   

Copyright © 2011 Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија