Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN IEC 61788-4:2020
Суперспроводливост -- Дел 4: Мерење коефициент на резидуален отпор - Коефициент на резидуален отпор на Nb-Ti комбинирани суперспроводници
Superconductivity - Part 4: Residual resistance ratio measurement - Residual resistance ratio of Nb-Ti and Nb3Sn composite superconductors
ИСРСМ ТК 32
2020-10-30
2021-02-01
EN IEC 61803:2020
Одредување на загубите на моќност во високонапонски еднонасочни (HVDC) преобразувачки разводни постројки со преобразувачи комутирани од мрежа
Determination of power losses in high-voltage direct current (HVDC) converter stations with line-commutated converters
ИСРСМ ТК 32
2020-10-30
2021-02-01
EN IEC 61810-4:2020
Електромеханички релеи - Дел 4: Општи и безбедносни барања за рид-релеи
Electromechanical elementary relays - Part 4: General and safety requirements for reed relays
ИСРСМ ТК 32
2020-10-30
2021-02-01
prEN IEC 61936-1:2020
Енергетски инсталации за напони над 1 kV AC и 1,5 kV DC – Дел 1: Наизменична струја
Power installations exceeding 1 kV AC and 1,5 kV DC - Part 1: AC
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN IEC 62003:2020
Нуклеарни централи - Инструменти, системи за управување и електрична енергија - Барања за тестирање на електромагнетна компатибилност
Nuclear power plants - Instrumentation, control and electrical power systems - Requirements for electromagnetic compatibility testing
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN IEC 62024-2:2020
Високофреквентни индуктивни компоненти - Електрични карактеристики и методи на мерење - Дел 2: Номинална струја во намотки за конвертори на еднонасочна струја во еднонасочна (идентичен со EN 62024-2:2009)
High frequency inductive components - Electrical characteristics and measuring methods - Part 2: Rated current of inductors for DC-to-DC converters
ИСРСМ ТК 32
2020-10-30
2021-02-01
prEN IEC 62053-41:2020
Опрема за мерење на електрична енергија (DC еднонасочна струја) - Посебни барања - Дел 41: Статички броила за активна енергија (класи 0,5 и 1)
Electricity metering equipment (DC direct current) - Particular requirements - Part 41 - Static meter for active energy (class 0.5 and 1)
ИСРСМ ТК 32
2020-10-30
2021-02-01
prEN IEC 62057-1:2020
Испитна опрема, процедури и техники за испитување на електрични броила - Дел 1: Стационарни уреди/единици за испитување на електрични броила
Test equipment, techniques and procedures for electrical energy meters - Part 1: Stationary Meter Test Units (MTU)
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN IEC 62149-3:2020
Активни компоненти и уреди со оптички влакна - Стандарди за изведба - Дел 3: 2,5 Гбит/с модулаторски интегрирани предаватели со ласерски диоди
Fibre optic active components and devices - Performance standards - Part 3: Modulator-integrated laser diode transmitters for 40-Gbit/s fibre optic transmission systems
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN IEC 62149-5:2020
Оптички влакна на активни компоненти и уреди - Стандарди за изведба - Дел 5: ATM-PON примопредаватели со LD драјвер и CDR ICs (идентичен со EN 62149-5:2011)
Fibre optic active components and devices - Performance standards - Part 5: ATM-PON transceivers with LD driver and CDR ICs
ИСРСМ Совет
2019-12-30
2019-02-01
EN IEC 62209-3:2019

Measurement procedure for the assessment of specific absorption rate of human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication devices - Part 3: Vector measurement-based systems (Frequency range of 600 MHz to 6 GHz)
ИСРСМ ТК 32
2020-10-30
2021-02-01
prEN IEC 62271-100:2020
Високонапонска расклопна и управувачка опрема - Дел 100: Високонапонски прекинувачи за наизменична струја
High-voltage switchgear and controlgear - Part 100: Alternating current circuit-breakers
ИСРСМ ТК 32
2020-10-30
2021-02-01
prEN IEC 62271-101:2020
Високонапонска расклопна и управувачка опрема - Дел 101: Синтетичко испитување
High-voltage switchgear and controlgear - Part 101: Synthetic testing
ИСРСМ ТК 32
2020-10-30
2021-02-01
prEN IEC 62271-103:2020
Високонапонска расклопна и управувачка опрема – Дел 103: Прекинувачи со номинални напони над 1 kV до и вклучувајќи 52 kV
High-voltage switchgear and controlgear - Part 103: Switches for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV
ИСРСМ ТК 32
2020-10-30
2021-02-01
prEN IEC 62271-105:2020
Високонапонска расклопна и управувачка опрема - Дел 105: Комбинации со склопка-осигурувач за наизменична струја и номинални напони над 1 кV до и вклучувајќи 52 kV
High-voltage switchgear and controlgear - Part 105: Alternating current switch-fuse combinations for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV
ИСРСМ ТК 32
2020-10-30
2021-02-01
prEN IEC 62271-112:2020
Високонапонска расклопна и управувачка опрема - Дел 112: Брзи високонапонски ножеви за заземјување со гасење на секундарниот лак кај преносни водови за наизменична струја
High-voltage switchgear and controlgear - Part 112: Alternating current high-speed earthing switches for secondary arc extinction on transmission lines
ИСРСМ ТК 32
2020-10-30
2021-02-01
prEN IEC 62271-200:2020
Високонапонска расклопна и управувачка опрема - Дел 200: Метал-оклопени постројки за наизменична струја и номинални напони од 1 kV до и вклучувајќи 52 kV
High-voltage switchgear and controlgear - Part 200: AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV
ИСРСМ ТК 32
2020-10-30
2021-02-01
prEN IEC 62271-213:2020
Високонапонска расклопна и управувачка опрема – Дел 213: Системи за индикација и присуство на напон
High-voltage switchgear and controlgear - Part 213: Voltage detecting and indicating system
ИСРСМ ТК 32
2020-10-30
2021-02-01
prEN IEC 62271-215
Високонапонска расклопна и управувачка опрема – Дел 1: Фазни компаратори
1: Phase comparator
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN IEC 62282-3-100:2020
Технологија на горивни ќелии –Дел 3-100: Стационарни системи за напојување со горивни ќелии - Безбедност
Fuel cell technologies - Part 3-100: Stationary fuel cell power systems - Safety

152 најдени, страна 6 од 8 Испечати го пребараниот резултат          3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8