Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN IEC 62433-1:2019/AC:2020-07
ЕМС моделирање МЦ - Дел 1: Општа рамка за моделирање
EMC IC modelling - Part 1: General modelling framework
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN IEC 62435-8:2020
Електронски компоненти - Долгорочно складирање на електронски полупроводнички уреди - Дел 8: Пасивни електронски уреди
Electronic components - Long-term storage of electronic semiconductor devices - Part 8: Passive electronic devices
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN IEC 62496-4-214:2020
Оптички плочки - Дел 4-214: Стандарди за интерфејс - Завршен склоп на OCB брановодник со употреба на еден ред триесет и два канален симетричен PMT конектор
Optical circuit boards - Part 4-214: Interface standards - Terminated waveguide OCB assembly using a single-row thirty-two-channel symmetric PMT connector
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN IEC 62645:2020
Нуклеарни централи - Инструменти, системи за контрола и електрична енергија - Барања за компјутерска безбедност
Nuclear power plants - Instrumentation, control and electrical power systems - Cybersecurity requirements
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN IEC 62812:2019/AC:2020-04
Мерења со низок отпор - Методи и упатства
Low resistance measurements - Methods and guidance
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN IEC 62841-2-6:2020
Рачни електрични алати со мотор - Безбедност -- Дел 2-6: Посебни барања за чекани (идентичен со EN 60745-2-6:2010)
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-6: Particular requirements for hand-held hammers
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN IEC 62841-2-6:2020/A11:2020
Електрични моторни рачни алатки, преносни алатки и машини за тревници и градини - Безбедност - Дел 2-6: Посебни барања за рачни чекани
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-6: Particular requirements for hand-held hammers
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN IEC 62859:2020
Нуклеарни централи - Инструменти и системи за контрола - Барања за координирање на безбедноста и безбедноста на интернет
Nuclear power plants - Instrumentation and control systems - Requirements for coordinating safety and cybersecurity
ИСРСМ ТК 32
2020-10-30
2021-02-01
prEN IEC 62934:2020
Мрежна интеграција на производство од обновливи извори на енергија - Термини, дефиниции и симболи
Grid integration of renewable energy generation - Terms, definitions and symbols
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN IEC 63041-3:2020
Пиезоелектрични сензори - Дел 3: Физички сензори
Piezoelectric sensors - Part 3: Physical sensors
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN IEC 63093-1:2020
Феритни јадра - Димензии - Дел 1: Општа спецификација (идентичен со EN 62317-1:2007)
Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 1: General specification
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN IEC 63093-2:2020
Феритни јадра - Димензии - Дел 2: Јадра-чашки за употреба во телекомуникациите, напојувањето и филтерски апликации (идентичен со EN 62317-2:2010)
Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 2: Pot-cores for use in telecommunications, power supply, and filter applications
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN IEC 63093-3:2020
Димензии на половични јадра-чашки направени од ферит за индуктивни прекинувачи со блискост (идентичен со EN 62323:2005)
Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 3: Half pot-cores made of ferrite for inductive proximity switches
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN IEC 63093-9:2020
Феритни јадра - Упатство за ограничување на површинските неправилности - Дел 5: Рамни јадра (идентичен со EN 60424-5:2009)
Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 9: Planar cores
ИСРСМ ТК 32
2020-10-30
2021-02-01
prEN IEC 63112:2020
Безбедност, функционалност и класификација на опрема за заштита од доземни грешки кај фотоволтаици
Safety, functionality and classification of Photovoltaic Earth Fault Protection (PV EFP) equipment
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN IEC 63169:2020
Електрични апарати за домаќинство и слични уреди за ладење и замрзнување - Зачувување храна
Electrical household and similar cooling and freezing appliances - Food preservation
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN IEC 63182-1:2020
Магнетни јадра во прав - Упатства за димензиите и границите на површинските неправилности - Дел 1: Општи спецификации
Magnetic powder cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 1: General specification
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN IEC 63252:2020
Потрошувачка на енергија на автомати
Energy consumption of vending machines
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN IEC 80601-2-26:2020
Медицинска електрична опрема - Дел 2-26: Посебни барања за безбедност на електроенцефалографи
Medical electrical equipment - Part 2-26: Particular requirements for the basic safety and essential performance of electroencephalographs
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN IEC 80601-2-60:2020
Медицинска електрична опрема - Дел 2-60: Посебни барања за основната безбедност и основните перформанси на стоматолошката опрема
Medical electrical equipment - Part 2-60: Particular requirements for the basic safety and essential performance of dental equipment

152 најдени, страна 7 од 8 Испечати го пребараниот резултат          3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8