Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN 301549:2019
Барања за пристапност до ИКТ производи и услуги
Accessibility requirements for ICT products and services
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
FprEN 4244
Воздухопловна серија - Легура отпорна на топлина FE-PM1708 - Растворен вакуумски лак - Зацврстен и кален - Бар - а или Д ≤ 200 mm - 1000 MPa 1000 Rm 1140 MPa
Aerospace series - Heat resisting alloy FE-PM1708 - Vacuum arc remelted — Hardened and tempered - Bar - a or D ≤ 200 mm - 1000 MPa ≤ Rm 1140 MPa
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
FprEN 4259:2019
Воздухопловна серија - Метални материјали - Дефиниција на општи поими
Aerospace series - Metallic materials - Definition of general terms
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
FprEN 4260:2019
Воздухопловна серија - Метални материјали - Правила за изготвување и презентирање на технички спецификации
Aerospace series - Metallic materials - Rules for drafting and presentation of technical specifications
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
FprEN 4261:2019
Воздухопловна серија - Метални материјали - Правила за изготвување и презентација на стандардите за методот на испитување
Aerospace series - Metallic materials - Rules for drafting and presentation of test method standards
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
FprEN 4385:2019
Воздухопловна серија - Неметални материјали - Општа организација на стандардизација - Врски помеѓу видовите стандарди
Aerospace series - Non-metallic materials - General organization of standardization - Links between types of standards
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
FprEN 4387:2019
Воздухопловна серија - Неметални материјали - Правила за изготвување и презентирање на технички спецификации
Aerospace series - Non-metallic materials - Rules for drafting and presentation of technical specifications
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
FprEN 4426:2019
Воздухопловна серија - Неметални материјали - Текстил - Метод на испитување - Одредување на спроводливост и pH на водни екстракти
Aerospace series - Non-metallic materials - Textiles - Test method - Determination of conductivity and pH of aqueous extracts
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
FprEN 4570:2019
Воздухопловна серија - Легура отпорна на топлина FE-PA4901 (X12CrNiCoMoW21-20) - Третман со раствор - Фалсификати - Де ≤ 100 mm
Aerospace series - Heat resisting alloy FE-PA4901 (X12CrNiCoMoW21-20) - Solution treated - Forgings - De ≤ 100 mm
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN 50090-5-1:2020
Електронски системи за згради и домови (HBES) - Дел 5-1: Медиуми и слоеви зависни од медиумите - Линии за напојување за HBES Класа 1 (идентичен со EN 50090-5-1:2005)
Home and Building Electronic Systems (HBES) - Part 5-1: Media and media dependent layers - Power line for HBES Class 1
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN 50090-5-2:2020
Електронски системи за згради и домови (HBES) - Дел 5-2: Медиуми и слоеви зависни од медиумите - Мрежа базирана на HBES Класа 1, Завртени парови (идентичен со EN 50090-5-2:2004)
Home and Building Electronic Systems (HBES) Part 5-2: Media and media dependent layers - Network based on HBES Class 1, Twisted Pair
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN 50119:2020
Железнички апликации - Фиксни инсталации - Електрични контактни водови за напојување на влечни возила
Railway applications - Fixed installations - Electric traction overhead contact lines
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN 50174-1:2018/A1:2020
Информативна технологија - Инсталација на кабли - Дел 1: Спецификација за инсталација и осигурување на квалитет
Information technology - Cabling installation - Part 1: Installation specification and quality assurance
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN 50193-1:2016/A1:2020
Електрични моментални грејачи на вода - Методи за мерење на перформансите - Дел 1: Општи барања
Electric instantaneous water heaters - Methods for measuring the Performance - Part 1: General requirements
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN 50193-2-1:2016/A1:2020
Електрични моментални грејачи на вода - Дел 2-1: Методи за мерење на перформансите - Мултифункционални електрични моментални грејачи на вода
Electric instantaneous water heaters - Part 2-1: Methods for measuring the performance - Multifunctional electric instantaneous water heaters
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN 50193-2-2:2016/A1:2020
Електрични моментални грејачи на вода - Дел 2-2: Барања за изведба - Единствена точка на употреба електрични моментални тушеви - Ефикасност
Electric instantaneous water heaters - Part 2-2: Performance requirements - Single point of use electric instantaneous showers - Efficiency
ИСРСМ ТК 32
2020-10-30
2021-02-01
prEN 50286
Заштитни електроизолациони пресвлеки/обвивки за нисконапонски инсталации
Electrical insulating protective clothing for low-voltage installations
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN 50440:2015/A1:2020
Ефикасност на домашните електрични бојлери и методи за тестирање
Efficiency of domestic electrical storage water heaters and testing methods
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN 50465:2015/A1:2019
Апарати за гас - Комбиниран апарат за топлина и моќност на номиналниот влез на топлина инфериорен или еднаков на 70 kW
Gas appliances - Combined heat and power appliance of nominal heat input inferior or equal to 70 kW
ИСРСМ ТК 32
2020-10-30
2021-02-01
prEN 50470-3:2020
Опрема за електрични мерења (наизменична струја) - Дел 3: Посебни барања - Статички броила за активна енергија (индекси на класа А, В и С)
Electricity metering equipment (a.c.) - Part 3: Particular requirements - Static meters for active energy (class indexes A, B and C)

152 најдени, страна 2 од 8 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7