Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN 50491-11:2015/A1:2020
Општи барања за електронски системи за дом и згради (HBES) и системи за автоматизација и контрола на згради (BACS) - Дел 11: Паметно мерење - Спецификации на апликацијата - Едноставен екран на надворешен потрошувач
General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 11: Smart Metering - Application Specifications - Simple External Consumer Display
ИСРСМ ТК 32
2020-10-30
2021-02-01
prEN 50522
Заземјување на енергетски инсталации кои надминуваат 1 kV a.c.
Earthing of power installations exceeding 1 kV a.c.
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN 50546:2020
Апликации за железница - Возни возила - Трифазен брег (надворешен) систем за снабдување на железнички возила и неговите приклучоци
Railway applications - Rolling Stock - Three-phase shore (external) supply system for rail vehicles and its connectors
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN 50559:2013/A1:2020
Електрично загревање на просторијата, подно греење, карактеристика на перформансите - Дефиниции, метод на тестирање, димензионирање и симболи на формулата
Electric room heating, underfloor heating, characteristic of performance - Definitions, method of testing, sizing and formula symbols
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN 50600-4-6:2020
Информативна технологија - Објекти и инфраструктури во центарот за податоци - Дел 4-6: Фактор на повторна употреба на енергијата
Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 4-6: Energy Reuse Factor
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN 50643:2018/A1:2020
Електрична и електронска опрема за домаќинство и канцеларија - Мерење на мрежна потрошувачка на енергија во мирување на опрема за работ
Electrical and electronic household and office equipment - Measurement of networked standby power consumption of edge equipment
ИСРСМ ТК 32
2020-10-30
2021-02-01
prEN 50708-1-2
Енергетски трансформатори - Дополнителни барања за Европа: Дел 1-2 Општ дел - Проценка на енергетски перформанси
Power transformers - Additional European requirements: Part 1-2 Common part - Assessment of energy performance
ИСРСМ ТК 32
2020-10-30
2021-02-01
prEN 50708-2-3
Енергетски трансформатори - Дополнителни барања за Европа - Дел 2-3: Трансформатори за средна моќност - Додатоци
Power transformers - Additional European requirements - Part 2-3: Medium power transformer - Accessories
ИСРСМ ТК 32
2020-10-30
2021-02-01
prEN 50708-2-4
Енергетски трансформатори - Дополнителни барања за Европа - Дел 2-4: Трансформатори за средна моќност - Специјални испитувања
Power transformers - Additional European requirements - Part 2-4: Medium power transformer - Special tests
ИСРСМ ТК 32
2020-10-30
2021-02-01
prEN 50708-2-5
Енергетски трансформатори - Дополнителни барања за Европа - Дел 2-5: Трансформатори за средна моќност - Еднофазни
Power transformers - Additional European requirements - Part 2-5: Medium power transformer - Single phase
ИСРСМ ТК 32
2020-10-30
2021-02-01
prEN 50708-2-6
Енергетски трансформатори - Дополнителни барања за Европа - Дел 2-6: Трансформатори за средна моќност - Неконвенционални технологии
Power transformers - Additional European requirements: Part 2-6 Medium power transformers - Non conventional technologies
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN 55016-1-5:2015/AC:2020-09
Спецификација за апарати и методи за мерење на радиопречки и имунитет - Дел 1-5: Апарат за мерење на радио нарушувања и имунитет - Места за калибрација на антената и референтните места за тестирање од 5 MHz до 18 GHz
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-5: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Antenna calibration sites and reference test sites for 5 MHz to 18 GHz
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN 55016-2-1:2014/AC:2020-09
Спецификација за апарати и методи за мерење на радио нарушувања и имунитет - Дел 2-1: Методи за мерење на нарушувања и имунитет - Спроведени мерења на нарушувања
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity - Conducted disturbance measurements
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
prEN 593
Индустриски вентили - Метални пеперуткасти вентили
Industrial valves - Metallic butterfly valves
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN 60034-18-42:2017/A1:2020
Ротирачки електрични машини - Дел 18-42: Системи за електрична изолација отпорна на делумно празнење (Тип II) што се користат во ротирачки електрични машини напојувани од конвертори на напон - Тестови за квалификација
Rotating electrical machines - Part 18-42: Partial discharge resistant electrical insulation systems (Type II) used in rotating electrical machines fed from voltage converters - Qualification tests
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN 60335-2-24:2010/A11:2020
Апарати за домаќинство и слични електрични апарати - Безбедност - Дел 2-24: Посебни барања за ладилни уреди, апарати за сладолед и производители на мраз
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-24: Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream appliances and ice makers
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN 60335-2-3:2016/A1:2020
Апарати за домаќинство и слични електрични апарати - Безбедност - Дел 2-3: Посебни барања за електрични пегли
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-3: Particular requirements for electric irons
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN 60436:2020/AC:2020-06
Електрични машини за миење садови за домаќинство - Методи за мерење на перформансите
Electric dishwashers for household use - Methods for measuring the performance
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN 60601-2-65:2013/A1:2020
Медицинска електрична опрема - Дел 2-65: Посебни барања за основната безбедност и основните перформанси на стоматолошката интра-орална рендгенска опрема
Medical electrical equipment - Part 2-65: Particular requirements for the basic safety and essential performance of dental intra-oral X-ray equipment
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN 60704-2-4:2012/A11:2020
Апарати за домаќинство и слични електрични апарати - Тест код за одредување на звучна бучава што се пренесува преку воздухот - Дел 2-4: Посебни барања за машини за перење и извлекувачи на центрифуги
Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-4: Particular requirements for washing machines and spin extractors

152 најдени, страна 3 од 8 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7