Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN 60747-16-5:2013/A1:2020
Полупроводнички уреди - Дел 16-5: Интегрирани кола со микробранова печка - Оскалатори
Semiconductor devices - Part 16-5: Microwave integrated circuits - Oscillators
ИСРСМ ТК 34
2016-11-30
2016-03-06
IEC 61850-7-3:2010; EN 61850-7-3:2011/A1:2020
Комуникациски мрежи и системи во трафостаници - Дел 7-2: Основна комуникациска структура за опрема на трафостаници и опрема за изводи - Заенички класи податоци
Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-3: Basic communication structure - Common data classes
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN 62552-1:2020
Уреди за ладење за домашна употреба - Карактеристики и методи на испитување Дел 1: Општи барања
Household refrigerating appliances - Characteristics and test methods - Part 1: General requirements
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN 62552-2:2020
Уреди за ладење за домашна употреба - Карактеристики и методи на испитување Дел 2: Барања за изведба
Household refrigerating appliances - Characteristics and test methods - Part 2: Performance requirements
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN 62552-3:2020
Уреди за ладење за домашна употреба - Карактеристики и методи на испитување - Дел 3: Потрошувачка на енергија и волумен
Household refrigerating appliances - Characteristics and test methods - Part 3: Energy consumption and volume
ИСРСМ ТК 32
2020-10-30
2021-02-01
EN 62920:2017/prA1:2020
Барања за електромагнетна компатибилност (EMC) и испитни методи за преобразувачка опрема што се користи кај фотоволтаични системи за производство на електрична енергија
Photovoltaic power generating systems - EMC requirements and test methods for power conversion equipment
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
prEN 993-10 rev
Методи за тестирање на густо формирани огноотпорни производи - Дел 10: Одредување на постојана промена на димензии при загревање (идентичен со EN 993-10:1997)
Methods of test for dense shaped refractory products - Part 10: Determination of permanent change in dimensions on heating
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN IEC 55036:2020
Електрични и хибридни електрични патни возила - Карактеристики на радио нарушувања - Ограничувања и методи на мерење за заштита на приемници под 30 MHz
Electric and hybrid electric road vehicles - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of off-board receivers below 30 MHz
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN IEC 60068-3-7:2020
Еколошки испитувања - Дел 3-7: Ocнoвна документација и упатство - Мерења во температурни комори за тестовите А и В (под оптоварување) (идентичен со EN 60068-3-7:2002)
Environmental testing - Part 3-7: Supporting documentation and guidance - Measurements in temperature chambers for tests A (Cold) and B (Dry heat) (with load)
ИСРСМ ТК 32
2020-10-30
2021-02-01
prEN IEC 60076-22-8:2020
Енергетски трансформатори - Дел 22-8: Потпори/клинови/држачи за намотки кај енергетски трансформатори и пригушници - Уреди погодни за употреба во комуникациски мрежи
Power transformers - Part 22-8: Power transformer and reactor fittings - Devices suitable for use in communication networks
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN IEC 60086-4:2019/AC:2020-05
Примарни батерии - Дел 4: Безбедност на литиумските батерии
Primary batteries - Part 4: Safety of lithium batteries
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN IEC 60098:2020
Аналогни записи за аудио диск и опрема за репродукција
Analogue audio disk records and reproducing equipment
ИСРСМ ТК 32
2020-10-30
2021-02-01
prEN IEC 60216-3:2020
Електрични изолациски материјали - Особини на термичка издржливост - Дел 3: Инструкции за пресметување на карактеристиките на термичката издржливост
Electrical insulating materials - Thermal endurance properties - Part 3: Instructions for calculating thermal endurance characteristics
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN IEC 60263:2020
Скали и големини за цртање на карактеристиките на фреквенцијата и поларните дијаграми
Scales and sizes for plotting frequency characteristics and polar diagrams
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN IEC 60296:2020
Течности за електротехнички примени - Некористени минерални изолаторски масла за трансформатори и преклопници
Fluids for electrotechnical applications - Mineral insulating oils for electrical equipment
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN IEC 60352-5:2020
Безлемни спојувања - Дел 5: Спојувања со притискање - Општи барања, методи за испитување и практични упатства
Solderless connections - Part 5: Press-in connections - General requirements, test methods and practical guidance
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN IEC 60384-11:2019/AC:2020-05
Фиксни кондензатори за употреба во електронска опрема - Дел 11: Секциска спецификација - Фиксни полиетилен-терефталат филм диелектрична метална фолија DC кондензатори
Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 11: Sectional specification - Fixed polyethylene-terephthalate film dielectric metal foil DC capacitors
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN IEC 60384-26:2018/AC:2020-05
Фиксни кондензатори за употреба во електронска опрема - Дел 26: Секциска спецификација - Фиксни алуминиумски електролитски кондензатори со проводен полимерен цврст електролит
Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 26: Sectional specification - Fixed aluminium electrolytic capacitors with conductive polymer solid electrolyte
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN IEC 60401-1:2020
Термини и номенклатура за јадра направени од магнетни меки ферити - Дел 1: Изрази користени за физички неправилности (идентичен со EN 60401-1:2005)
Terms and nomenclature for cores made of magnetically soft ferrites - Part 1: Terms used for physical irregularities and reference of dimensions
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN IEC 60512-9-5:2020
Конектори за електронска опрема - Испитување и мерење - Дел 9-5: Тестови за издржливост - Тест 9е: Циклично полнење струја (идентичен со EN 60512-9-5:2010)
Connectors for electrical and electronic equipment - Tests and measurements - Part 9-5: Endurance tests - Test 9e: Current loading, cyclic

152 најдени, страна 4 од 8 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7