Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » Резултати од пребарувањето:

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN IEC 60519-8:2020
Безбедносни мерки во електротермички постројки - Дел 8: Посебни барања за електропечки за топење на згура (IEC 60519-8:2005) (идентичен со EN 60519-8:2005 )
Safety in installations for electroheating and electromagnetic processing - Part 8: Particular requirements for electroslag remelting furnaces
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN IEC 60601-2-20:2020
Медицинска електрична опрема - Дел 2-20: Посебни барања за основна безбедност и суштествени карактеристики на транспортни инкубатори за новороденчиња (идентичен со EN 60601-2-20:2009)
Medical electrical equipment - Part 2-20: Particular requirements for the basic safety and essential performance of infant transport incubators
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN IEC 60704-2-16:2019/A11:2020
Апарати за домаќинство и слични електрични апарати - Тест код за одредување на акустична бучава што се пренесува преку воздухот - Дел 2-16: Посебни барања за апарати за миење и сушење
Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-16: Particular requirements for washer-dryers
ИСРСМ Совет
2019-12-30
2019-02-01
EN IEC 60721-3-3:2019
Класификација на еколошките услови -- Дел 3: Класификација по групи на еколошките параметри и нивнитe строги критериуми -- Оддел 3: Користење на стационарни локации кои се заштитени од влијанието на атмосферските услови
Classification of environmental conditions - Part 3-3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Stationary use at weatherprotected locations
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN IEC 60749-15:2020
Полуспроводнички уреди - Механички и климатски методи за испитување - Дел 15: Отпорност на температурата на лемење на направите кои се монтираат низ дупки во пеачатените плочки
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 15: Resistance to soldering temperature for through-hole mounted devices
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN IEC 60749-20:2020
Полуспроводнички елементи - Механички и климатски методи за испитување - Дел 20: Отпорност на пластичните куќишта на површински монтираните елементи на комбинираниот ефект од влажност и топлината на лемење (идентичен со EN 60749-20:2009)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 20: Resistance of plastic encapsulated SMDs to the combined effect of moisture and soldering heat
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN IEC 60749-41:2020
Полупроводнички уреди - Механички и климатски методи за тестирање - Дел 41: Стандардни методи за испитување на сигурност на уреди кои не се испарливи меморија
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 41: Standard reliability testing methods of non-volatile memory devices
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN IEC 60779:2020
Индустриска електротермичка опрема - Методи на испитување за печки за повторно топење на електрозгура (идентичен со EN 60779:2005)
Installations for electroheating and electromagnetic processing - Test methods for electroslag remelting furnaces
ИСРСМ ТК 32
2020-10-30
2021-02-01
prEN IEC 60891:2020
Процедури за корекција на температура и зрачење во зависност од измерена I-U карактеристика кај кристал-силициумски фотоволтаични уреди
Photovoltaic devices - Procedures for temperature and irradiance corrections to measured I-V characteristics
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN IEC 61000-6-8:2020
Електромагнетна компатибилност (ЕМС) - Дел 6-8: Генерички стандарди - Стандард за емисија за професионална опрема на комерцијални и лесни-индустриски локации
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-8: Generic standards - Emission standard for professional equipment in commercial and light-industrial locations
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN IEC 61007:2020
Трансформатори и намотки за употреба во телекомуникациска и електронска опрема - Методи на мерење и процедури за испитување (идентичен со EN 61007:1997)
Transformers and inductors for use in electronic and telecommunication equipment - Measuring methods and test procedures
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN IEC 61076-2-012:2020
Конектори за електрична и електронска опрема - Барања за производот - Дел 2-012: Кружни приклучоци - Детална спецификација за приклучоци со внатрешно заклучување со повлекување на притисок, засновано врз интерфејси на конекторот M12 според IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-109, IEC 61076-2-111 и IEC 61076-2-113
Connectors for electrical and electronic equipment - Product Requirements - Part 2-012: Circular connectors - Detail specification for connectors with inner push-pull locking based on M12 connector interfaces according to IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-109, IEC 61076-2-111 and IEC 61076-2-113
ИСРСМ ТК 21
2019-12-30
2019-02-01
EN IEC 61169-1-4:2020
Радиофреквентни конектори - Дел 1- 4: Методи на електрични испитувања – однос на напонски стоен бран, повратни загуби и коефициент на рефлексија
Radio-frequency connectors - Part 1-4: Electrical test methods - Voltage standing wave ratio, return loss and reflection coefficient
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN IEC 61280-4-5:2020
Постапки за тестирање на потсистем за комуникација со оптички влакна - Дел 4-5: Инсталирана постројка за каблирање - Мерење на слабеење на постројка за кабел за оптички влакна завршена со MPO со употреба на тест опрема со MPO интерфејси
Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-5: Installed cabling plant - Attenuation measurement of MPO terminated fibre optic cabling plant using test equipment with MPO interfaces
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN IEC 61300-2-56:2020
Уреди за интерконекција на оптички влакна и пасивни компоненти - Основни процедури за тестирање и мерење - Дел 2-56: Тестови - Отпорност на ветер на монтирано куќиште
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-56: Tests - Wind resistance of mounted housing
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN IEC 61300-3-55:2020
Направи за интерконекција на оптички влакна и пасивни компоненти - Основни испитувања и мерни процедури - Дел 3-24: Испитување и мерење - Точност на отпуштањето на оптичките конектори за поларизација на влакното (идентичен со EN 61300-3-24:2007)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-55:Examinations and measurements - Polarisation extinction ratio and keying accuracy of polarisation maintaining, passive, optical components
ИСРСМ ТК 32
2020-10-30
2021-02-01
prEN IEC 61400-50-3:2020
Системи за производство на електрична енергија од ветер - Дел 50-3: Примена на лидар сензори поставени на куќиштето/куполата од турбината за мерења поврзани со ветерот
Wind energy generation systems - Part 50-3: Use of nacelle mounted lidars for wind measurements
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN IEC 61631:2020
Метода на испитување за механичка јакост на јадрата направени од магнетен оксид (идентичен со EN 61631:2001)
Test method for the mechanical strength of cores made of magnetic oxides
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN IEC 61753-1:2018/A1:2020
Уреди за интерконекција на оптички влакна и пасивни компоненти - Стандард за изведба - Дел 1: Општо и упатство
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 1: General and guidance
ИСРСМ Совет
2020-11-30
2021-01-01
EN IEC 61760-1:2020
Технологија на површинска монтажа - Дел 1: Стандарден метод за спецификација на компонентите за површинска монтажа (SMD) (идентичен со EN 61760-1:2006)
Surface mounting technology - Part 1: Standard method for the specification of surface mounting components (SMDs)

152 најдени, страна 5 од 8 Испечати го пребараниот резултат          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7